Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Warunki środowiskowe prowadzenia myjni ręcznej

Działalność myjni ręcznej mimo relatywnie niewielkiego zużycia wody będzie zaliczała się do inwestycji mających wpływ na środowisko. Będzie to głównie związane z odprowadzeniem ścieków mogących zawierać związki metali ciężkich. W rezultacie otwarcie w/w myjni będzie wymagało uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego.   

  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie tej decyzji jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Do takich zaś może zaliczać się ręczną myjnię samochodową.

Wydanie w/w decyzji jest konieczne dla uzyskania  zgody wodnoprawnej.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku o wydanie  wspomnianej decyzji należy dołączyć:

  • kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla inwestycji mogących tylko potencjalnie oddziaływać na środowisko);
  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren.

Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ wydający uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

W przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ określa:

a)  rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,

b)  warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,

c)  wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  • Zgoda  wodnoprawna

Ścieki przemysłowe powstające w wyniku procesów technologicznych prowadzonych w myjni zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, m.in. należy liczyć się z obecnością w powstających ściekach tego rodzaju substancji ropopochodnych i związków fosforu. W związku tym obiekt ten powinien uzyskać zgodę. Zgoda to obejmuje:

Stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest wnioskodawca ubiegający się o wydanie zgody wodnoprawnej lub właściciel wody.

Organem właściwym do wydawania zgody wodnoprawnej jest starosta. W przypadku jednak gdy zrzut ścieków może znacząco oddziaływać na środowisko kompetencje do wydania zgody zyskuje marszałek województwa.

  • Operat wodnoprawny

Operat, o którym mowa wcześniej, sporządza się w formie opisowej i graficznej.

Operat można sporządzić także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.

Część opisowa operatu zawiera:

1)    oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;

2)    wyszczególnienie:

a)  celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,

b)  rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,

c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,

d)  obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich;

2a)  opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania;

3)    charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;

3a)  charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym;

4)    ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego;

5)    określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych;

6)    planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach;

7)    informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Część graficzna operatu z kolei zawiera:

1)    plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu;

2)    zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;

3)    schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych;

4)    schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych powinien dodatkowo zawierać:

1)    schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

2)    określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego;

3)    określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub - w przypadku ścieków przemysłowych - dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;

4)    wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane;

5)    opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków;

6)    określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków;

7)    opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków;

8)    opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków;

9)    informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

  • Pozwolenie  na wytwarzanie odpadów

Będzie wymagane gdy  myjnia spowoduje wytwarzania odpadów:

1)    o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub

2)    o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określa załącznik nr 3 do ustawy o odpadach

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.