Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rozliczenie podatku oraz prowadzenie ewidencji przychodów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Podatnicy nie mają obowiązku obliczania oraz odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałtu) od przychodów zewidencjonowanych za miesiące, na które przypada zawieszenie działalności. Pamiętaj, iż podatnik płacący ryczałt ewidencjonowany co miesiąc, zawieszając prowadzenie działalności gospodarczej np. 10 września, zobowiązany będzie do opłacenia podatku za miesiąc wrzesień. Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów. W okresie zawieszenia działalności podatnik opodatkowany ryczałtem może uzyskiwać przychody podlegające opodatkowaniu. Przychody te nie są opodatkowane na bieżąco, bowiem podatnik, który zawiesił działalność, jest zwolniony od obowiązku płacenia ryczałtu miesięcznego (kwartalnego), jednakże powinny one zostać rozliczone po zakończeniu danego roku (łącznie ze złożeniem zeznania rocznego dla ryczałtowców).


KIEDY ZAPŁACIĆ PODATEK ZA PRZYCHODY W OKRESIE ZAWIESZENIA
1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia, w danym roku podatkowym, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, w terminie:

  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej – w przypadku podatników opłacających ryczałt co miesiąc;
  • do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej – w przypadku podatników,opłacających ryczał co kwartał.

Przykład:  podatnik zawiesił działalność gospodarczą od 1 kwietnia, a wznowił działalność we październiku. Ryczałt (od przychodów osiągniętych od kwietnia) powinien być uiszczony do 20 listopada.


2. Jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim miesiącu roku podatkowego, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia,  w danym roku podatkowym, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 31 stycznia nastęnego roku. W tym samym terminie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego podatnicy,  jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim kwartale roku podatkowego.

Przykład: podatnik opłacający podatek co miesiąc  zawiesił działalność gospodarczą od 1 kwietnia, a wznowił działalność w grudniu. Ryczałt (od przychodów osiągniętych od kwietnia) powinien być uiszczony do 31 stycznia następnego roku.