Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej (opodatkowanej w formie karty podatkowej)

Przedsiębiorca opodatkowany w formie karty podatkowej zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej (także spółki cywilnej). Powinien to zrobić w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (czyli w tym przypadku od dnia zawieszenia działalności gospodarczej).


UWAGA
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przedsiębiorca opodatkowany w formie karty podatkowej może  nie wpłacać należnego podatku w formie karty podatkowej po zgłoszeniu przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej.  Nie musi w tym celu zawieszać prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast ma obowiązek zawiadomić właściwy urząd skarbowy o tej przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym jej zakończenie (chyba, ze przerwa wynika z choroby – wtedy podatnik zawiadamia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o przerwie wynikającej ze zwolnienia lekarskiego, w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie). Przerwa musi trwać co najmniej 10 dni i za cały okres przerwy podatnik nie musi płacić podatku w formie karty podatkowej (w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy). Przepisy nie określają maksymalnego czasu trwania przerwy. Warto podkreślić, iż przedmiotowa przerwa nie wymaga zwolnienia zatrudnionych pracowników.