Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady korzystania z energii wiatru w kontekście ochrony środowiska

  • Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Prawie wszystkie źródła energii odnawialnej poza energią słoneczną wpływają  na ekosystem i  oddziałują  na środowisko. W rezultacie budowa obiektów lub urządzeń  związanych z eksploatacją w/w źródeł wymaga wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzje taką wydaje na wniosek przedsiębiorcy wójt, burmistrz, prezydent  miasta właściwy ze względu na położenie inwestycji . Wydanie w/w decyzji  jest poprzedzone oceną oddziaływania na środowisko. W przypadku zaś uznania przedsięwzięcia za mogące znacząco oddziaływać na środowisko  wspomniany organ wydaje  postanowienie na mocy, którego zobowiązuje wnioskodawcę do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Do wniosku o wydanie  wspomnianej decyzji należy dołączyć:

  1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla inwestycji mogących tylko potencjalnie oddziaływać na środowisko);
  2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  3. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji  o pozwoleniu na budowę.

  • Raport oddziaływania na środowisko

Jest on wymagany w stosunku do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  Wykaz  takich inwestycji został zamieszczony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Z jego treści wynika, że do takich inwestycji zalicza się instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz inne lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać dane zamieszczone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zobowiązany podmiot może złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu. Ustalenie zakresu raportu następuje w drodze postanowienia

  • Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wymienione poniżej przedsięwzięcia zostały uznane jako potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Są to instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru:

a)  lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, z wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych i kolejowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, billboardów i tablic reklamowych,

b)  o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m.

W takich przypadkach dla potrzeb wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wystarczającym jest sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

  • Ochrona przed hałasem

Emisja hałasu nie wymaga uzyskania zezwolenia. Z tego tytułu nie ma też  obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Niemniej w przypadku dużej uciążliwości i przekroczenia określonych w tym zakresie limitów ( zostały one określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) organy ochrony środowiska mogą wydawać przedsiębiorcy decyzje ustalające dopuszczalne normy hałasu. Ich naruszenie może skutkować nakładaniem kary pieniężnej.

Co do zasady dopuszczalne poziomy hałasu ustala się dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy opieki społecznej, pod budynki związane z pobytem dzieci i młodzieży oraz terenów przeznaczonych na cele uzdrowiskowe, rekreacyjno wypoczynkowe i mieszkaniowo-usługowe.

Jeżeli zatem w sąsiedztwie farmy wiatrowej występują takie tereny, należy się liczyć z ograniczeniami w emisji hałasu. Wskazanie, które tereny należą do poszczególnych kategorii, następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do czasu takiego wskazania dopuszczalny poziom hałasu w środowisku powinien odpowiadać wartościom dopuszczalnym dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu.

W rezultacie planując budowę w/w obiektu przemysłowego  konieczne jest  zapoznanie się z w/w dokumentami ,a w przypadku ich braku określenie do jakiej kategorii zalicza się pobliskie okolice i czy są na nich usytuowane w/w  budynki ewentualnie czy w pobliżu zostały wyznaczone obszary ciche. 

Czy ta strona była przydatna?