Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady korzystania z energii wodnej w kontekście ochrony środowiska

  • Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Prawie wszystkie źródła energii odnawialnej poza energią słoneczną wpływają  na ekosystem i  oddziałują  na środowisko. W rezultacie budowa obiektów lub urządzeń  związanych z eksploatacją w/w źródeł wymaga wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzje taką wydaje na wniosek przedsiębiorcy wójt, burmistrz, prezydent  miasta właściwy ze względu na położenie inwestycji . Wydanie w/w decyzji  jest poprzedzone oceną oddziaływania na środowisko. W przypadku zaś uznania przedsięwzięcia za mogące znacząco oddziaływać na środowisko  wspomniany organ wydaje  postanowienie na mocy, którego zobowiązuje wnioskodawcę do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Do wniosku o wydanie  wspomnianej decyzji należy dołączyć:

  1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla inwestycji mogących tylko potencjalnie oddziaływać na środowisko);
  2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  3. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym oraz przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

  • Raport oddziaływania na środowisko

Jest on wymagany w stosunku do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  Wykaz  takich inwestycji został zamieszczony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Z jego treści wynika, że do takich inwestycji zalicza się budowle piętrzenia wody na wysokość min. 5 m oraz w przypadku zapór i innych urządzeń gromadzących nową lub dodatkową masę wody o pojemności min. 10 mln m3 .

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać dane zamieszczone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zobowiązany podmiot może złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu. Ustalenie zakresu raportu następuje w drodze postanowienia

  • Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wymienione poniżej przedsięwzięcia zostały uznane jako potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Są to:

- elektrownie wodne

- budowle piętrzące wodę inne niż wymienione wcześniej ( poniżej 5m) jeżeli

a) dotyczy to obszarów objętych formami ochrony przyrody

b) piętrzenie dotyczy cieków naturalnych, na których nie istnieją budowle piętrzące wodę,

c)  w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca wodę,

d)  wysokość piętrzenia nie mniejszą niż 1 m.

W takich przypadkach dla potrzeb wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wystarczającym jest sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

  • Pozwolenie wodno-prawne

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne korzystanie z wód do celów energetycznych zalicza do szczególnej kategorii, wykraczającej poza korzystanie powszechne lub zwykłe. W związku z tym ustawa narzuca obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jest jednocześnie pozwoleniem  na wykonanie urządzeń wodnych służących do tego korzystania.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie krótszy niż 10 lat

W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki.

Integralną część pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód powierzchniowych za pomocą urządzeń do jej piętrzenia lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów stanowi instrukcja gospodarowania wodą, zatwierdzana w tym pozwoleniu lub odrębnej decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. Do wniosku dołącza się:

• tzw. operat wodnoprawny;

• decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź wypis i wyrys z miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, gdy decyzja nie jest wymagana;

• opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

  • Operat wodno prawny

Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej.

Część opisowa operatu zawiera:

oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;

• wyszczególnienie celu i zakresu korzystania z wód, rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków

żeglugowych, stanu prawnego nieruchomości oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych, obowiązków w stosunku do osób trzecich;

• charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;

• ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego;

• określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne;

• sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach.

Część graficzna operatu zawiera:

• plan urządzeń wodnych, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu z zaznaczonymi nieruchomościami, usytuowanymi w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem powierzchni nieruchomości oraz właścicieli, ich siedzib i adresów;

• zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;

• schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;

• schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód powierzchniowych, zawiera również projekt instrukcji gospodarowania wodą.