Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawarcie umowy spółki z o.o. powstałej przez wniesienie aportu

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

  • firmę i siedzibę spółki
  • przedmiot działalności spółki
  • wysokość kapitału zakładowego
  • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony

W przypadku spółki z o.o., powstałej przez wniesienie aportu, umowa spółki powinna szczegółowo określać również:

  • przedmiot wnoszonego wkładu
  • osobę wspólnika wnoszącego aport
  • liczbę i wartość nominalną objętych udziałów w zamian za wniesiony wkład niepieniężny

Umowę spółki z o.o. sporządź w formie aktu notarialnego.

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej proporcji pomiędzy wartością wnoszonego wkładu niepieniężnego, a wartością objętych w zamian udziałów. Może się zdarzyć, że w przypadku niewypłacalności spółki z o.o. wspólnik, który wniósł taki wkład i członkowie zarządu (którzy znają faktyczny stan i uczestniczyli w rejestracji spółki) będą musieli solidarnie wyrównać spółce brakującą z tego tytułu wartość.

Przede wszystkim to wspólnik, który samodzielnie wycenia wnoszony aport, ma obowiązek określenia jego wartości. Jednak w sytuacji, gdy powstanie wątpliwość co do wartości wkładu niepieniężnego, trzeba skorzystać z pomocy np. rzeczoznawcy majątkowego, który wyceni wartość wkładu.

Przedmiotem aportu może być m.in. prawo własności nieruchomości, prawo własności rzeczy ruchomych i nieruchomych, własność przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wkładem niepieniężnym może być także udział w spółce z o.o. i akcje, prawo do papierów wartościowych (np. obligacji). Aportem może być również prawo na dobrach niematerialnych, czyli np. prawo własności przemysłowej lub majątkowe prawa autorskie, o ile są one zbywalne.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?