Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawarcie umowy spółki z o.o. powstałej w wyniku wniesienia aportu

Zgodnie z art. 157 k.s.h., umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:
1) firmę i siedzibę spółki;
2) przedmiot działalności spółki;
3) wysokość kapitału zakładowego;
4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

W przypadku spółki z o.o., powstałej w wyniku wniesienia aportu, umowa spółki powinna szczegółowo określać również przedmiot wnoszonego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych udziałów w zamian za wniesiony wkład niepieniężny. Umowę spółki z o.o. należy sporządzić w formie aktu notarialnego.

Należy pamiętać o zachowaniu należytej proporcji pomiędzy wartością wnoszonego wkładu niepieniężnego, a wartością objętych w zamian udziałów. Może się zdarzyć, iż w przypadku niewypłacalności spółki z o.o. wspólnik, który wniósł taki wkład, wraz z członkami zarządu znającymi ten stan rzeczy i którzy uprzednio uczestniczyli w procedurze rejestracyjnej spółki będą obowiązani do solidarnego wyrównania tejże spółce brakującej z tego tytułu wartości.

Obowiązek określenia wartości aportu spoczywa przede wszystkim na wspólniku, który samodzielnie dokonuje wyceny wnoszonego aportu. Jednakże w sytuacji, gdy powstanie wątpliwość co do wartości wkładu niepieniężnego, wówczas należy skorzystać z pomocy np. rzeczoznawcy majątkowego, który wyceni wartość wkładu.

Przedmiotem aportu może być m.in. prawo własności nieruchomości, prawo własności rzeczy ruchomych i nieruchomych, własność przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wkładem niepieniężnym może być także udział w spółce z o.o. i akcje, prawo do papierów wartościowych (np. obligacji). Aportem może być również prawo na dobrach niematerialnych, czyli np. prawo własności przemysłowej, lub majątkowe prawa autorskie, o ile są one zbywalne.