Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie w KRS zawieszenia działalności spółek osobowych

Zawieszenie działalności przez spółkę jawną, partnerską i komandytową wymaga złożenia wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – na formularzu KRS-Z62. W części C.1 formularza należy zaznaczyć kwadrat nr 1 („Zawieszenie wykonywania działalności”) i wpisać datę zawieszenia działalności gospodarczej.

Formularz można złożyć:

  • w biurze podawczym właściwego sądu
  • nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu
  • elektronicznie

Do formularza KRS-Z62 załącza się uchwałę lub decyzję o zawieszeniu działalności gospodarczej i oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Informacje o zawieszeniu działalności będą kierowane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON). Natomiast do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek) trafiać będą dopiero z CRP KEP. W przypadku zatrudnienia pracowników konieczne jest też złożenie do urzędu skarbowego druku NIP-8

Złożenie wniosku KRS-Z62 w sądzie rejestrowym jest bezpłatne. Zawieszenie działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W przypadku zgłoszenia zawieszenia działalności przez spółkę, jej wspólnicy składają do ZUS wniosek o wykreślenie siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia na formularzach ZUS ZWPA, z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL. Czynności tej należy dokonać odrębnie, bez pośrednictwa sądu rejestrowego, kierując formularze bezpośrednio do ZUS.

Niezłożenie wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powoduje, że zobowiązania o charakterze publicznoprawnym będą musiały być wykonywane pomimo faktycznego zaprzestania działalności gospodarczej.


Podstawa prawna: