Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie w KRS zawieszenia działalności spółek osobowych

Zawieszenie działalności przez spółkę jawną ,partnerską i komandytową wymaga złożenia wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – na formularzu oznaczonym symbolem KRS-Z62. W części C.1 formularza należy zaznaczyć kwadrat nr 1 („Zawieszenie wykonywania działalności”) i wpisać datę zawieszenia działalności gospodarczej w/w podmiotu.

Do formularza KRS-Z62  załącza się uchwałę lub decyzję o zawieszeniu działalności gospodarczej i oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Informacje o zawieszeniu działalności będą kierowane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON).  Natomiast do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek) trafiać będą dopiero z CRP KEP. W przypadku zatrudnienia pracowników konieczne jest też złożenie do urzędu skarbowego druku NIP-8

Złożenie wniosku KRS-Z62 w sądzie rejestrowym wolne jest od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej. Zawieszenie  działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W przypadku zgłoszenia zawieszenia działalności przez spółkę jej wspólnicy składają do ZUS odpowiednio wykreślenie siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia na formularzach  ZUS ZWPA, z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL. Czynności tej należy dokonać  odrębnie bez pośrednictwa sądu rejestrowego kierując w/w formularze bezpośrednio do ZUS.

Niezłożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powoduje, że zobowiązania o charakterze publicznoprawnym będą musiały być wykonywane pomimo faktycznego zaprzestania działalności gospodarczej