Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdawczość jednostek mikro

Zmiany w ustawie o rachunkowości wdrożone  we wrześniu 2014r. wprowadziły nową kategorię podatników prowadzących pełne księgi. Jednostki mikro bo o nich mowa stosować będą mogły uproszczenia przy prowadzeniu rachunkowości, wycenie składników majątku oraz sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych. Zmiany wdrażają do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE.


Powyższe ułatwienia mają zastosowanie, gdy organ zatwierdzający podejmie decyzje (zapisze je w polityce rachunkowości) o sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z zasadami dotyczącymi jednostek mikro. Wówczas wspomniany podmiot może m.in.:

  • zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie składników aktywów i pasywów
  • zrezygnować z zasad wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia,
  • stosować inne zasady sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat, polegające na zmniejszeniu ich szczegółowości (wzór zawarty jest w nowym załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości),
  • zrezygnować ze sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania pod warunkiem, że przedstawi informacje uzupełniające do bilansu, zgodnie ze wzorem wskazanym w ustawie o rachunkowości,
  • w przypadku części spółek – zrezygnować ze sprawozdania z działalności jednostki, przy założeniu, że niezbędne informacje zostaną przedstawione w informacji dodatkowej lub informacji uzupełniającej do bilansu.

Czy ta strona była przydatna?