Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia spółki

Dla celów przekształcenia pracownik księgowy musi sporządzić sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie sporządza się na dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym podjęta zostanie uchwała o przekształceniu. Sprawozdanie powinno składać się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia należy opracować przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Jeśli spółka nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych – ze względu na nieosiąganie obrotów wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości* – to sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie:

  • podsumowania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych,
  • spisu z natury, a także
  • innych dokumentów pozwalających sporządzić takie sprawozdanie (art. 101 Kodeksu spółek handlowych).

*Jeśli przychody netto spółki ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w złotych 2 mln euro, to spółka musi prowadzić księgi rachunkowe.


Podstawa prawna: