Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sporządzenie planu przekształcenia spółki

Przekształcenie spółki to złożony proces, który wymaga precyzyjnego działania. Rozpocznij go od przygotowania planu przekształcenia.

Plan przekształcenia, sporządzony w formie pisemnej, powinien zawierać co najmniej:

  • ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przekazanie wspólnikom planu przekształcenia,
  • określenie wartości udziałów wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.

Ustalenia wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej dokonuje się zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości (w szczególności należy zastosować zasadę kontynuacji - art. 5 ust. 2, zasadę ostrożności - art. 7 oraz zasady dotyczące sposobów obliczania wartości aktywów i pasywów - art. 28).

Do planu przekształcenia należy dołączyć:

  • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
  • projekt umowy spółki przekształconej,
  • wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej,
  • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?