Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kontrola planu przekształcenia

Plan przekształcenia należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta

Sąd rejestrowy, właściwy ze względu na siedzibę przekształcanej spółki, wyznacza na wniosek spółki biegłego rewidenta.

W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych.

Uwaga! Można wnioskować o wyznaczenie na biegłego rewidenta konkretnej osoby. Jeszcze przed złożeniem wniosku można uzgodnić z rewidentem wysokość wynagrodzenia za sporządzenie opinii o wyniku badania planu przekształcenia pod względem poprawności i rzetelności.

Wniosek musi zawierać przynajmniej wskazanie, że przedsiębiorca wnosi o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia.

Do wniosku nie dołącza się planu przekształcenia, ani załączników do niego.

Opłata sądowa za złożenie wniosku wynosi 300 zł (opłata wynika z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Uprawnienia biegłego rewidenta

Na pisemne żądanie biegłego rewidenta, zarząd albo wspólnicy prowadzący sprawy spółki muszą udzielić dodatkowych wyjaśnień lub przedłożyć dokumenty.

Termin na sporządzenie opinii przez biegłego rewidenta

Biegły sporządzi szczegółową opinię na piśmie, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia. Opinię wraz z planem przekształcenia złoży:

  • sądowi rejestrowemu
  • spółce przekształcanej

Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?