Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie oświadczeń przez wspólników

Oświadczenie o uczestnictwie w przekształconej spółce musi mieć formę pisemną. Inaczej może być uznane za nieważne. Oświadczenie to trzeba złożyć najszybciej jak to możliwe po podjęciu uchwały o przekształceniu (zostanie ono umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza, co znacznie przyspieszy procedurę przekształcenia).

Z treści złożonych oświadczeń wynikają dwie ważne dla skutecznego przekształcenia spółki informacje:

  • informacja o liczbie wspólników nieakceptujących przekształcenia i tym samym nieuczestniczących w przekształceniu (wspólników, którzy nie złożyli oświadczenia o uczestnictwie albo złożyli oświadczenie negatywne - wyrażające brak woli przystąpienia do spółki przekształconej), 
  • informacja o określonej procentowo części majątku bilansowego, którą reprezentują wspólnicy nieuczestniczący w przekształceniu.

Wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego wkładu w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się z upływem 2 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Spółka dokonuje wypłaty na rzecz wspólnika, który nie chce uczestniczyć w spółce, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia przekształcenia. Jeżeli wspólnik zgłosił roszczenie po dniu przekształcenia, to termin ten biegnie od dnia zgłoszenia roszczenia.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?