Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacje nt. podatku dochodowego od osób fizycznych


W przypadku przekształcenia spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych w spółkę z o.o., w trybie przewidzianym w art. 551-574 Kodeksu Spółek Handlowych nie dochodzi do likwidacji spółki przekształcanej. Majątek spółki cywilnej/jawnej nie ulega tym samym likwidacji (i zwrotowi dotychczasowym wspólnikom), lecz staje się majątkiem spółki przekształconej (tj. spółki z o.o.), która będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej.

W takiej sytuacji, na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:

  • do wspólników przekształcanej spółki nie będzie miała zastosowania dyspozycja zawarta w art. 24 ust. 3a tej ustawy, który nakłada obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną,
  • po stronie dotychczasowych wspólników spółki cywilnej/jawnej nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów tej ustawy; w takim bowiem przypadku nie będzie mieć zastosowania ani art. 14 tej ustawy (dotyczący przychodów z działalności gospodarczej), ani też jej art. 17 ust. 1 pkt 9, który dotyczy wyłącznie udziałów lub akcji objętych w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za aport.

 

Czynność przekształcenia spółki cywilnej/spółki jawnej w spółkę z o.o. nie spowoduje zatem powstania po stronie wspólników tej spółki przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.