Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego (przez przedsiębiorcę, który zawiesił działalność gospodarczą)

1. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego i z własnej woli opłacać na nie składki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie ma innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń (np. z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w czasie zawieszenia działalności). Nie ma jednak możliwości dobrowolnego opłacania składek chorobowej i wypadkowej. Do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych można przystąpić w dowolnym momencie trwania zawieszenia działalności. Objęcie nimi nastąpi od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony w ZUS. Zgłoszenia do tych ubezpieczeń należy dokonać na druku ZUS ZUA. Nie dokonuje się zgłoszenia siebie, jako płatnika składek, na formularzu ZUS ZFA.

2. Podstawę wymiaru dobrowolnych składek emerytalno-rentowych ustala się według zasad obowiązujących dla danej osoby przed zawieszeniem wykonywania działalności, czyli od podstawy wymiaru wynoszącej odpowiednio:

  • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, jeżeli dotychczas przedsiębiorca opłacał składki społeczne na zasadach ogólnych (w 2017 r. prognozowane wynagrodzenie wynosi 4443 zł – zatem podstawa wymiaru składek ZUS stanowić zatem będzie 60% tej kwoty czyli 2665,80 zł.),
  • 30% minimalnego wynagrodzenia, jeżeli przed zawieszeniem działalności przedsiębiorca był uprawniony do opłacania niższych składek, ale tylko do okresu upływu 24 pełnych miesięcy kalendarzowych licząc od dnia rozpoczęcia działalności; po upływie tego okresu składki należy obliczać od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

3. Natomiast podstawę do dobrowolnych składek emerytalno-rentowych  wspólników spółek jawnych, komandytowych, partnerskich i jednoosobowych spółek z o.o. stanowi kwota nie niższa niż minimalne wynagrodzenie – w 2018 roku jest to 2100 zł.

UWAGA

Od dnia wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W konsekwencji od dnia powstania tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń osoba ubezpieczona nie ma prawa do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na zasadzie dobrowolności.