Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przystąpienie osoby, która zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby które zawiesiły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zatem, jeżeli osoby te nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu, a przerwa w prowadzeniu działalności jest dłuższa niż 30 dni, warto aby osoby te pomyślały o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub objęciu tym ubezpieczeniem z innego tytułu. Prawo do świadczeń zdrowotnych ustaje bowiem po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego          

Osoba, która zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu powinna ona złożyć pisemny wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest możliwe pod warunkiem, że dana osoba mieszka na terytorium Polski. NFZ oceni wniosek i jeżeli wszystko będzie poprawne to przygotuje do podpisania umowę o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem jest wniesienie opłaty dodatkowej. Wysokość tej opłaty zależy od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek. Można ubiegać się o zwolnienie z takiej opłaty lub jej rozłożenie na raty. Jeżeli członkowie rodziny osoby, po zawieszeniu prowadzenia przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej, utracili ubezpieczenie zdrowotne to wniosek o przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego powinien obejmować także ich. Nie zwiększa to stawki ubezpieczenia zdrowotnego. Opis procedury przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego można znaleźć na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysokość składki za dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Składka jest miesięczna i niepodzielna. Za miesiąc październik, listopad, grudzień 2018 r. składka wynosi 434,05 zł.

Podstawą wymiaru jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku. W III kwartale 2018 r., wyniosło ono 4822,83 zł (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 16 października 2018 r.).

Poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Po zawarciu umowy należy udać się do oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), aby dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia poprzez złożenie druku ZUS ZZA (z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 XX). Powinno się to zrobić w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki. W celu zgłoszenia członków rodziny należy złożyć druk ZUS ZCNA. Ubezpieczony oraz członkowie jego rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia na ww. drukach ZUS uzyskują prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z dniem określonym w umowie.

Składka za każdy miesiąc kalendarzowy opłacana jest w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za lipiec do 15. sierpnia). Składki należy wpłacać na uzyskany w ZUS indywidualny numer konta. Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczony ma obowiązek składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA.

Dowodem ubezpieczenia dla osoby, która podpisała umowę, jest egzemplarz umowy wraz z drukiem zgłoszenia do ZUS i dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc, zaś dla członków rodziny tej osoby - egzemplarz umowy, druk ZUS ZCNA (wymienieni są tam członkowie rodziny) oraz dowód opłacenia przez osobę ubezpieczoną składki za ostatni miesiąc.

Więcej informacji na temat dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – art. 66 ust. 1 pkt 1 lit c

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2018 r. – zmienia się, co kwartał – wpływa to na wysokość składki

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

Czy ta strona była przydatna?