Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie przez członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Jeżeli w wyniku zawieszenia działalności gospodarczej osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu to może ona skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, którym objęci są jej członkowie rodziny. Należy wręcz podkreślić, iż osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie podlegają takiemu ubezpieczeniu. Do ubezpieczenia zdrowotnego może ciebie zgłosić: małżonek, ale również twoje dzieci, rodzice, dziadkowie, a nawet wnukowie (o ile pozostają z tobą we wspólnym gospodarstwie domowym).


Ważne

Może ciebie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego również dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione.


Członkowie rodziny, którzy nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego sami, informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego  (czyli np. pracodawcę) o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Powinni to zrobić w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia (czyli od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego). Natomiast, jeżeli członkowie rodziny są płatnikami składek na ubezpieczenie zdrowotne to samodzielnie na druku ZUS ZCNA dokonują zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (czyli np. przedsiębiorcę, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu). Uzyskują oni prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Za osobę zgłoszoną w taki sposób do ubezpieczenia zdrowotnego nie opłaca się dodatkowej składki zdrowotnej (korzysta ona ze świadczeń na podstawie składki opłacanej przez zgłaszającego). Warto podkreślić, iż brak zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny może skutkować ukaraniem osoby ubezpieczającej się dobrowolnie karą grzywny.

Czy ta strona była przydatna?