Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sporządzenie sprawozdania finansowego związanego z zamknięciem ksiąg rachunkowych (przy zawieszeniu działalności gospodarczej)

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości), tj. na dzień kończący rok obrotowy. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie to nie podlega badaniu przez uprawniony podmiot, gdyż nie jest spełniony warunek kontynuacji działalności. Jednak nie ma przeszkód, by kierownik jednostki zdecydował o dobrowolnym poddaniu tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta.