Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie zeznania podatkowego PIT-36 albo PIT-36L w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej w okresie obejmującym koniec roku podatkowego

Podatnik (także ten, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej w okresie obejmującym koniec roku podatkowego) zobowiązany jest w terminie do dnia 30 kwietnia  następnego roku złożyć w urzędzie skarbowym na druku:

  • PIT-36 – jeżeli rozlicza podatek dochodowy z działalności gospodarczej według skali podatkowej (18%, 32%),
  • PIT-36L –  jeśli rozlicza podatek liniowo.

Wzory mają zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2017 r.

UWAGA
Jeżeli  w trakcie roku, w którym zawieszona była działalność gospodarcza, podatnik uzyskał w działalności przychody z tytułu wykonywania usług (towary mógł sprzedawać), odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników spółki wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy – podatnik za cały rok składa PIT-36, a nie PIT-36L, gdyż traci on możliwość rozliczania się w formie liniowej. W takim przypadku jest on obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.