Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie statusu bezrobotnego przez osobę, który zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej

Zgodnie z art.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoba, która zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna. Mając w/w status, stosownie do art. 71 ust. 1 pkt 2 lit d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przysługuje jej prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli:

  • brak jest dla takiej osoby propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych bądź robót publicznych;
  • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej 365 dni, osoba taka opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Odpowiednio do art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przedsiębiorcy, który zarejestruje się jako bezrobotny w trakcie zawieszenia działalności, zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.

W/w zasady odnoszą się także do osób fizycznych będących wspólnikami spółek osobowych.

Osoba, która uzyskała status bezrobotnego podlega z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu.