Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rozliczenie z urzędem skarbowym przedsiębiorcy, który wznowił prowadzenie działalności gospodarczej (opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem zewidencjonowanym)

Przedsiębiorca, który wznowił prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem zewidencjonowanym zobowiązany będzie do obliczenia i uregulowania należnego podatku. Termin jego uiszczenia zależny będzie od tego, kiedy wznowiono prowadzenie działalności gospodarczej oraz jak długo była ona zawieszona. Należy podkreślić, iż podatnicy nie mają obowiązku obliczania oraz odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałtu) od przychodów zewidencjonowanych za miesiące, na które przypada zawieszenie działalności. Jednak warto pamiętać, iż podatnik płacący ryczałt ewidencjonowany co miesiąc, zawieszając prowadzenie działalności gospodarczej np. 10 września, zobowiązany będzie do opłacenia podatku za miesiąc wrzesień. Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów. W okresie zawieszenia działalności podatnik opodatkowany ryczałtem może uzyskiwać przychody podlegające opodatkowaniu. Przychody te nie są opodatkowane na bieżąco, bowiem podatnik, który zawiesił działalność, jest zwolniony od obowiązku płacenia ryczałtu miesięcznego (kwartalnego), jednakże powinny zostać rozliczone po zakończeniu danego roku (łącznie ze złożeniem zeznania rocznego dla ryczałtowców).

 

KIEDY PO WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NALEŻY ZAPŁACIĆ PODATEK  ZA PRZYCHODY UZYSKANE W OKRESIE ZAWIESZENIA?

Rozliczenie podatku w przypadku, gdy działalność gospodarcza została wznowiona w tym samym samym roku, w którym ją zawieszono (z wyłączeniem jej wznowienia w ostatnim okres rozliczeniowym bieżącego roku).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, w terminie:

  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej – w przypadku podatników opłacających ryczałt co miesiąc;
  • do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej – w przypadku podatników,opłacających ryczał co kwartał.

Przykład:  podatnik zawiesił działalność gospodarczą od 1 kwietnia, a wznowił działalność we październiku tego samego roku. Ryczałt (od przychodów osiągniętych od kwietnia) powinien być uiszczony do 20 listopada.


 

Rozliczenie podatku w przypadku, gdy działalność gospodarcza została wznowiona w ostatnim okres rozliczeniowym tego samego roku, w którym ją zawieszono.

 Jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim miesiącu roku podatkowego, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w okresie zawieszenia,  podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. W tym samym terminie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego podatnicy opłacający ryczałt co kwartał.

Przykład: podatnik opłacający podatek co miesiąc  zawiesił działalność gospodarczą od 1 kwietnia, a wznowił działalność w grudniu. Ryczałt (od przychodów osiągniętych od kwietnia) powinien być uiszczony do 31 stycznia następnego roku.


 

Rozliczenie podatku w przypadku, gdy działalność gospodarcza została wznowiona w kolejnym roku po zawieszeniu działalności gospodarczej

Jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku następującym po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

  • przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie do dnia 31 stycznia
  • przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej.

Przykład: podatnik opłacający podatek co miesiąc  zawiesił działalność gospodarczą od 1 kwietnia 2013 r., a wznowił ją w maju 2014 r. Ryczałt za okres od kwietnia 2013 r. do grudnia 2013 r. powinien być uiszczony do 31 stycznia 2014 r., natomiast za okres styczeń 2014 - maj 2014 r. do 20 czerwca 2014 roku.

   
 

Rozliczenie podatku w przypadku, gdy działalność gospodarcza została wznowiona w  drugim roku po zawieszeniu działalności gospodarczej

W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku następującym dwa lata po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

  • przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić do dnia 31 stycznia roku następnego (po roku zawieszenia);
  • przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym następującym po roku, w którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego;
  • przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić,  odpowiednio do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu (lub odpowiednio kwartale), w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej (ewentualnie do dnia 31 stycznia roku następnego, jeśli wznowienie nastąpiło w ostatnim miesiącu / bądź odpowiednio kwartale – roku podatkowego).