Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przedsiębiorcy związane ze wznawianiem działalności gospodarczej

Wznowienie działalności

Przedsiębiorca wznawiający prowadzenie działalności gospodarczej nie ma obowiązku odrębnego poinformowania o tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS zostanie poinformowany przez organ rejestrowy, do którego zostanie złożony wniosek o wznowienie działalności gospodarczej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządza dokumenty ubezpieczeniowe:

  • zgłoszenie płatnika składek (formularz ZUS ZFA) - tylko w przypadku gdy nastąpiło wyrejestrowanie płatnika w związku z wcześniejszym zawieszeniem działalności oraz zgłoszenie do ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność,
  • odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA - zgodnie z podleganiem ubezpieczeniom, wskazanym w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności. Jeżeli w okresie zawieszenia działalności wystąpiły zmiany skutkujące zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom lub kodu tytułu ubezpieczenia, do złożenia dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń zobowiązany jest płatnik składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiadomi płatnika składek odrębnym pismem o sporządzonych przez siebie dokumentach zgłoszeniowych wydanych w związku z wznowieniem przez przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej.

Po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest do złożenia:

  • deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub imiennych raportów miesięcznych za siebie lub osoby współpracujące za miesiąc, w trakcie którego nastąpi wznowienie prowadzenia działalności i powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz za kolejny miesiąc, za który zostanie zadeklarowana na ubezpieczenia społeczne kwota w wysokości nie niższej niż najniższa podstawa wymiaru składek
  • deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub imiennych raportów miesięcznych za siebie lub osoby współpracujące za dany miesiąc, jeżeli od pierwszego dnia tego miesiąca nastąpi wznowienie prowadzenia działalności i powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a na ubezpieczenia społeczne zostanie zadeklarowana kwota w wysokości nie niższej niż najniższa podstawa wymiaru składek.

Na podstawie złożonych dokumentów rozliczeniowych, w których zostaną prawidłowo rozliczone należne składki od zadeklarowanych na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne kwot za pełny miesiąc, Zakład będzie mógł sporządzać dokumenty rozliczeniowe za kolejne miesiące.

Więcej na temat wypełniania formularza ZUS DRA w poradniku przygotowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wznowienie działalności z obniżonym ZUS

Zawieszenie działalności gospodarczych nie spowoduje utraty prawa do ulgi na start w ZUS oraz obniżonego ZUS. Ale okres zawieszenia działalności gospodarczej wliczany jest do okresu prowadzenia działalności, co znaczy, że okres obniżonych składek skracany o okres zawieszenia.

W przypadku utraty prawa do:

  • ulgi na start w ZUS przedsiębiorca przechodzi na obniżony ZUS. W tym celu wyrejestruj się z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się  cyframi 05 40. Jeśli spełniasz warunki do opłacania składek od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia zgłoś się z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się  cyframi 05 70. Jeśli masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy – z kodem 05 72.
  • obniżonych składek na ZUS, przedsiębiorca przechodzi na tzw. "duży" ZUS. Z tym że jeśli 2-letni termin na opłacanie preferencyjnych składek kończy się w trakcie przerwy w wykonywaniu działalności gospodarczej spowodowanej jej zawieszeniem, przedsiębiorca zawiadamia o tym ZUS dopiero po upływie okresu jej zawieszenia, tj. gdy wznowi wykonywanie działalności. W tym celu sporządza i przekazuje do ZUS w ciągu 7 dni, licząc od dnia wznowienia działalności, formularz ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 (lub 05 12).

Więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy ta strona była przydatna?