Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyrejestrowanie spółek osobowych z ZUS

1. Wyrejestrowanie spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej będących płatnikiem składek za osoby ubezpieczone (np. pracowników, zleceniobiorców, członków rady nadzorczej)

W/w spółki zawieszające lub zamykające działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązane są do złożenia formularza:

  • NIP-8 - zgłoszenie identyfikacyjne/ aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających

W/w formularz składa się do właściwego urzędu skarbowego.

Dopuszcza się też samodzielne informowanie terenowej jednostki ZUS o zawieszeniu działalności i wynikającego z tego faktu ustania obowiązku odprowadzania składek. W tym celu można posłużyć się  drukiem ZUS ZWPA - wyrejestrowanie spółki jako płatnika składek.

2. Wyrejestrowanie z systemu ubezpieczeń społecznych wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej zawieszającej działalność
Wspólnicy Ci mogą się ubezpieczać za zasadzie dobrowolności.

  • ZUS ZWPA - wyrejestrowanie wspólnika jako płatnika

Osoby fizyczne będące wspólnikami spółek  jawnych, partnerskich i komandytowych pełniący funkcję płatnika składek na własne ubezpieczenia w związku z zawieszeniem lub zamknięciem działalności spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązani są do złożenia formularza ZUS ZWPA  w zakresie płatnika składek wnoszonych na własne ubezpieczenia.

Płatnicy mogą ten dokument przekazać samodzielnie do ZUS poprzez przekaz elektroniczny w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) albo w formie papierowej bezpośrednio w terenowej jednostce ZUS właściwej ze względu na adres siedziby płatnika składek lub za pomocą poczty.

  • ZUS ZWUA- wyrejestrowanie wspólnika jako ubezpieczonego

Ponadto w/w wspólnicy mają obowiązek złożyć formularz ZUS ZWUA.

3.  Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego  członków rodziny jeżeli byli oni na tej podstawie zgłoszeni w ZUS

  • ZUS ZCNA - wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego

Obowiązek zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczenia członków rodziny osoby ubezpieczonej ciąży na płatniku składek czyli podmiocie będącym wspólnikiem spółki. Jedną z przyczyn mogących przemawiać za w/w działaniem może być zawieszenie działalności gospodarczej. Wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny ubezpieczonego dokonuje się na  formularzu ZUS ZCNA, który należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zaistnienia w/w okoliczności.