Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykonywanie zawodu tłumacza na podstawie umów cywilnoprawnych

Tłumacz może świadczyć swoje usługi zarówno jako osoba prowadząca działalność gospodarczą jak również w ramach umów cywilno prawnych. Do tych ostatnich zaliczamy: umowę zlecenia lub umowy o dzieło. 

Umowa zlecenie powinna być zawarta na piśmie (co prawda przepisy nie nakładają takiego obowiązku ale leży to w interesie zleceniodawcy i zleceniobiorcy). W umowie tej przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie co w tym przypadku oznacza tłumaczenie dostarczanych przez zleceniodawcę tekstów lub obsługę obcojęzycznych spotkań lub konferencji w określonym czasie trwającego zlecenia.

Z kolei umowa o dzieło również powinna być zawarta na piśmie przy czym w ramach tej umowy przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło w zakresie tłumaczeń zatem nakłada na tłumacza obowiązek przetłumaczenia konkretnej np. publikacji lub książki.

Tłumacz może także być zatrudniony na etacie w biurze tłumaczeń, wydawnictwie albo innej instytucji posiadającej takie zadania jak tłumaczenia.

Więcej na temat wspomnianych rodzajów umów znajdziesz na stronach biznes.gov.pl

Wymienione formy wykonywania zawodu tłumacza (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o pracę) nie tylko nie wymagają rejestracji działalności gospodarczej ale również inaczej są traktowane na gruncie opodatkowania i oskładkowania dochodów. Uiszczanie bowiem zaliczek na podatek dochodowy czy odprowadzanie składek ZUS leży po stronie zleceniodawcy lub pracodawcy.

Jednakże wykonywanie usług tłumaczenia w sposób podany jak wyżej wywołuje pewne ograniczenia. Tłumacz zatrudniony na umowę zlecenie, umowę o dzieło czy będący na etacie zazwyczaj świadczy swoje usługi tylko wobec podmiotu zlecającego lub zatrudniającego. Chcąc dodatkowo rozszerzyć swoje usługi i przyjmować zlecenia od osób fizycznych powinien założyć działalność gospodarczą. Jej prowadzenie nie wyklucza związania się z innymi podmiotami na wcześniej omówionych zasadach. Zbieg w/w  tytułów wymaga jednak szczególnego zachowania zwłaszcza w sferze opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Szerzej na ten temat w poradnikach ZUS.