Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady wykonywania zawodu rzecznika patentowego w ramach umowy o pracę

Zgodnie z art.4 ustawy o rzecznikach patentowych wykonywanie tego zawodu może odbywać się na warunkach określonych w ustawie, poprzez m.in. świadczenie usług na rzecz pracodawcy.

Rzecznik patentowy wykonujący zawód w ramach stosunku pracy zajmuje samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej, a jeżeli jednostka organizacyjna zatrudnia dwóch lub więcej rzeczników patentowych, jednemu z nich powierza się koordynację pracy świadczonej przez nich w tej jednostce.

W w/w przypadkach nie ma konieczności rejestracji działalności gospodarczej  lub zakładania  kancelarii patentowej.  Pracodawca realizuje też obowiązki związane z opodatkowaniem  dochodów uzyskiwanych przez rzeczników z w/w źródeł (odprowadzanie zaliczki) jak i ich zgłoszeniem  do ZUS oraz odprowadzaniem składek w ramach ubezpieczeń społecznych  i ubezpieczenia zdrowotnego. Ograniczeniem jest jednak to, że rzecznicy zatrudnieni w sposób podany jak wyżej nie mogą świadczyć pomocy prawnej i technicznej dla osób fizycznych. W przypadku takiego zamiaru muszą rozważyć zarejestrowanie kancelarii patentowej w dowolnej formie prawnej działalności gospodarczej.