Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady zawieszenia działalności gospodarczej

Zamknięcie i zawieszenie działalności

Jeśli chcesz wstrzymać prowadzenie działalności, nie musisz jej zamykać. Możesz ją zawiesić. W okresie zawieszenia firma istnieje, ale twoje obowiązki i płatności są mniejsze. Jeśli prowadzisz kilka firm, możesz zawiesić działalność jednej, części z nich lub wszystkich.

Co trzeba zrobić przed zawieszeniem działalności

Przed zawieszeniem działalności zwróć uwagę na trwające umowy, np.:

 • z pracownikami
 • z kontrahentami  
 • inne umowy cywilnoprawne

Zachowaj terminy i sposób wypowiedzenia tak, żeby w trakcie zawieszenia umowy już nie obowiązywały.

Zawieszenie działalności a zwolnienie pracowników

Możesz zawiesić działalność tylko wtedy, gdy nie zatrudniasz pracowników. Przed zawieszeniem działalności musisz więc ich zwolnić.

Wyjątkiem są pracownicy przebywający na urlopie:

 • macierzyńskim
 • na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • wychowawczym
 • rodzicielskim niełączący korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu

Tych osób nie musisz zwalniać. Jeśli jednak pracownik zakończy korzystanie z urlopów lub złoży wniosek dotyczący łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u ciebie, to ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój. Wynagrodzenie takie musisz wypłacać do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności.

Jeśli ktoś współpracuje z tobą w ramach umowy agencyjnej, o dzieło lub zlecenie, nie jest twoim pracownikiem. Przy zawieszaniu działalności nie musisz więc rozwiązywać z nim umowy.

Okres zawieszenia działalności gospodarczej

Działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej możesz zawiesić na czas nieokreślony albo określony. Dotyczy to także spółki cywilnej.

Działalność wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego możesz zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni, chyba że zawiesisz działalność na cały miesiąc luty. Wtedy okres zawieszenia może mieć 28 albo 29 dni. Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego przez ciebie we wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Trwa on do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Uwaga
Jeśli uznasz, że niepotrzebnie zawiesiłeś działalność w CEIDG, to możesz ją wznowić w każdym momencie. Jeśli zrobisz to przed upływem minimalnego okresu zawieszenia, to uznaje się, że nie zawieszono skutecznie działalności. Z tego powodu składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne musisz zapłacić w pełnej wysokości.

Jeśli twoja działalność jest wpisana do KRS, musisz złożyć wniosek o wznowienie działalności. Termin wskazany we wniosku kończy okres zawieszenia.
 
Uwaga
Nie możesz zawiesić oraz wznowić wstecz działalności wpisanej do KRS. Oznacza to, że taka działalność może być zawieszona albo wznowiona najwcześniej w dniu, w którym składasz wniosek.

Zawieszenie działalności z powodu opieki nad dzieckiem

Jeśli nie zatrudniasz pracowników i prowadzisz działalność przez co najmniej 6 miesięcy, możesz ją zawiesić na okres do 3 lat, żeby zaopiekować się dzieckiem.

Opieka nie może trwać dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko z powodu stanu zdrowia wymaga twojej osobistej opieki. Musisz to potwierdzić orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka. W tym wypadku możesz zawiesić działalność na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jeśli opiekujesz się dzieckiem, możesz wykorzystać okres zawieszenia raz w całości lub w częściach, jednak nie więcej niż czterech.
Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu społecznym przedsiębiorców z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Co można robić w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

W okresie zawieszenia możesz:

 • robić wszystko, co niezbędne, żeby zachować lub zabezpieczyć źródła przychodów - w tym rozwiązywać zawarte wcześniej umowy
 • przyjmować należności, które powstały przed zawieszeniem; jednocześnie musisz wywiązywać się z obowiązków z tego okresu (czyli np. na konto twojej firmy mogą spływać środki, które należą ci się na podstawie umów podpisanych wcześniej z klientami, ale tak samo ty musisz płacić kontrahentom za usługi, jakie dla ciebie wykonali)
 • wyprzedawać środki trwałe i wyposażenie firmy
 • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych, które dotyczą działalności sprzed zawieszenia
 • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem

W okresie zawieszenia:

 • instytucje publiczne (np. ZUS) mogą kontrolować twoją działalność
 • nie musisz zamykać ksiąg handlowych i podatkowych czy konta firmowego

Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?