Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przygotowanie projektu budowlanego zamiennego

1. Projekt budowlany zamienny, analogicznie jak zwykły projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, decyzją o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile jest ona wymagana) oraz innymi przepisami, które pozwolą na spełnienie wymagań z zakresu np. bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku projektu zamiennego konieczne może być uzyskanie nowych opinii, uzgodnień, itp. Projekt budowlany powinien zostać opracowany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, który odpowiada za jego zgodność z przepisami prawa. Kwestię zakresu i formy projektu budowlanego reguluje rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. W trakcie procesu budowlanego istnieje możliwość zmian w realizowanym projekcie budowlanym. Warunkiem koniecznym uzyskania decyzji o  zmianie pozwolenia na budowę (czyli zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego) jest posiadanie ostatecznej i ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane rozróżnia dwa rodzaje odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego: istotne i nieistotne.

Istotne odstąpienie – to zmiany w zakresie:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu,
 • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, np.: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego,
 • warunków niezbędnych do zapewnienia korzystania z obiektu budowlanego przez niepełnosprawnych,
 • zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • warunków zawartych w: miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, innych aktach prawa miejscowego, albo decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji u ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które były wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.

To projektant dokonuje oceny, czy odstąpienie jest istotne. Jeśli chcesz zrealizować odstępstwa, które projektant uznał za istotne, to musisz przedstawić projekt budowlany zamienny i uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Jeśli projektant uzna odstąpienie za nieistotne to zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. W takim przypadku nie musisz uzyskiwać zmiany pozwolenia na budowę.

Uwaga

Nie jest istotnym odstąpieniem zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego, jeśli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

 • nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym,
 • nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu,
 • nie narusza przepisów techniczno-budowlanych,
 • nie ma konieczności uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które były wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • nie dotyczy odstąpień wymienionych w art. 36a ust. 5 pkt 3-6 ustawy Prawo budowlane, czyli: dostępności obiektu dla niepełnosprawnych, zmiany sposobu użytkowania, warunków zawartych w planie miejscowym, aktach prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji u ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dopuszczalne jest odstąpienie od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej – ale pod warunkiem, że zostało ono uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pamiętaj, że zasada ta nie dotyczy obiektów liniowych, czyli np. gazociągów, wodociągów czy linii energetycznych.

3. Projekt budowlany zamienny należy przygotować w 4 egzemplarzach. Należy go sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu. Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy (szczególnie, gdy dotyczy on kilku obiektów lub obiektu wielkogabarytowego). Projekt powinien być dostosowany zakresem i treścią do specyfiki obiektu oraz skomplikowania robót budowlanych. Przeczytaj, jak przygotować projekt budowlany.

Czy ta strona była przydatna?