Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podatek od środków transportowych

Kto powinien płacić podatek od środków transportowych

Musisz płacić podatek od środków transportowych, jeśli na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu rzeczy lub osób wykorzystujesz:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe, przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton,
 • autobusy.

Obowiązek ten dotyczy ciebie – jako właściciela środków transportowych, a jeśli są one współwłasnością, to solidarnie wszystkich współwłaścicieli. Jako właścicieli traktuje się również:

 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które zarejestrowano środek transportowy,
 • posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski jako powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną.

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy od środków transportowych

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych powstaje od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy:

 • zarejestrowano w Polsce,
 • nabyto jako już zarejestrowany w Polsce,
 • ponownie dopuszczono do ruchu po upływie okresu, na jaki wydano decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca, w którym:

 • wyrejestrowano środek transportowy
 • wydano decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
 • upłynął czas, na jaki powierzono pojazd

Właściciel środka transportowego musi do 15 lutego złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych, na druku DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A lub na formularzu elektronicznym dostępnym na ePUAP.

Jeżeli kupiłeś pojazd po 15 lutego, deklarację złóż w terminie 14 dni od dnia zakupu. Termin 14-dniowy obowiązuje cię również wtedy, gdy:

 • nabędziesz pojazd zarejestrowany w Polsce – jako osoba prawna lub fizyczna,
 • zmienił się twój adres zamieszkania lub siedziba,
 • nabędziesz pojazd ponownie dopuszczony do ruchu po czasowym jego wycofaniu z ruchu,
 • dostaniesz decyzję o czasowym wycofaniu twojego pojazdu z ruchu,
 • zmieniło się przeznaczenie pojazdu na pojazd zwolniony z podatku (np. gdy w dowodzie rejestracyjnym twój pojazd został oznaczony jako pojazd specjalny),
 • sprzedasz pojazd,
 • wyrejestrujesz pojazd.

Podatek wpłacasz bez wezwania, na rachunek właściwej gminy. W sprawach podatku od środków transportowych właściwy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na którego terenie znajduje się twoje – jako podatnika – miejsce zamieszkania lub siedziba. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub takiego, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, właściwym organem podatkowym będzie ten, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

W przypadku współwłasności środka transportowego właściwym organem będzie organ właściwy dla osoby lub jednostki organizacyjnej, którą wpisano jako pierwszą w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.Uwaga:  Przeczytaj jak zgłosić środki transportowe do opodatkowania i jak wyliczyć kwotę podatku.

Uregulowanie podatku od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Płaci się go do 15 lutego i 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 • po 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płaci się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego:
  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
  • do dnia 15 września danego roku – II rata
 • od 1 września danego roku – podatek płaci się jednorazowo w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Stawki podatku w 2020 roku

Stawki podatku od środków transportowych ustala rada gminy. Nie mogą być jednak wyższe od kwot podanych Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.

W zależności od rodzaju pojazdu wynoszą one:

1)    od autobusu, dla liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy:

 • mniejszej niż 22 miejsca – 2003,81 zł
 • równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2533,36 zł

2) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 847,70 zł
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1414,15 zł
 • powyżej 9 ton – 1696,97 zł

3)    od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton3238,26 – z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w poniższej tabeli

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

0

138,95

13

14

138,95

383,99

14

15

383,99

540,96

15

16

540,96

1224,18

Trzy osie

12

17

138,95

241,69

17

19

241,69

495,77

19

21

495,77

643,73

21

23

643,73

991,52

23

25

991,52

1541,49

25

991,52

1541,49

Cztery osie i więcej

12

25

643,73

652,76

25

27

652,76

1018,62

27

29

1018,62

1617,14

29

31

1617,14

2398,61

31

1617,14

2398,61

4)    od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - 1979,77 zł. 

5)    od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

 • do 36 ton włącznie - 2502,96 zł,
 • powyżej 36 ton - 3238,26 zł

– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w poniższej tabeli;

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

0

37,29

18

25

259,78

469,81

25

31

547,73

898,94

31

1381,13

1894,94

Trzy osie

12

40

1218,53

1684,91

40

1684,91

2492,33

6)    od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1696,97 zł.

7)    od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

 • a)  do 36 ton włącznie - 1979,77 zł,
 • b)  powyżej 36 ton - 2502,96 zł

– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w poniższej tabeli

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

0

24,89

18

25

173,93

312,84

25

312,84

584,86

Dwie osie

12

28

205,57

302,69

28

33

599,67

831,18

33

38

831,18

1262,56

38

1123,66

1662,33

Trzy osie i więcej

12

38

661,79

921,50

38

921,50

1252,40

Uwaga

Są to stawki maksymalne. Zweryfikuj je więc w urzędzie gminy, w którym wpłacasz podatek od środków transportowych. Pamiętaj, że rada gminy może różnicować wysokość stawek w zależności od np. wpływu środka transportowego na środowisko naturalne czy jego roku produkcji. Kwestie stawek minimalnych reguluje Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r.

Zwrot podatku od środków transportu drogowego

Jeśli wykorzystujesz środki transportu do wykonywania przewozów w transporcie kombinowanym na terenie Polski, przysługuje ci zwrot zapłaconego podatku od tych środków.

Transport kombinowany to przewóz rzeczy, podczas którego samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne lub kontener 20-stopowy albo większy korzysta z drogi w początkowym lub końcowym odcinku przewozu, a na innym odcinku – z usługi kolei, żeglugi śródlądowej lub transportu morskiego, przy czym odcinek morski przekracza 100 km w linii prostej.

Kwotę zwrotu podatku od środków transportowych ustala się, przyjmując za podstawę liczbę jazd z ładunkiem lub bez ładunku wykonanych przez środek transportu w przewozie koleją w danym roku podatkowym w następujący sposób:

 • od 100 jazd i więcej – 100% kwoty rocznego podatku
 • od 70 do 99 jazd włącznie – 75% kwoty rocznego podatku
 • od 50 do 69 jazd włącznie – 50% kwoty rocznego podatku
 • od 20 do 49 jazd włącznie – 25% kwoty rocznego podatku

Zapłacony podatek od środków transportowych zwróci ci właściwy organ podatkowy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Aby tak się stało, musisz złożyć wniosek o zwrot do 31 marca roku następującego po roku podatkowym. Przygotuj wniosek na podstawie danych zawartych w dokumentach przewozowych stosowanych przy wykonywaniu przewozów w transporcie kombinowanym (w których widnieje wpis o wykonaniu przewozu koleją).

Podatek od środków transportowych zwraca się w gotówce albo na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu 3 miesięcy od dnia jego złożenia.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?