Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady uiszczania opłaty zastępczej

Opłata zastępcza to opłata wnoszona z tytułu niezrealizowania obowiązku udział ilościowego energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii w ogólnym bilansie energii elektrycznej  zakupionej i zużytej przez odbiorcę przemysłowego lub energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Obowiązek  ten uznaje się za spełniony gdy  wspomniany udział wynosi 18,50%.

Dokumentem pochodzenia energii z odnawialnych źródeł jest dowód jej pochodzenia, zaś o wypełnieniu w/w obowiązku decyduje ilość energii wymieniona w świadectwie pochodzenia przedstawionym Prezesowi URE do umorzenia.

Jak obliczyć opłatę zastępczą

Opłatę zastępczą oblicza się według wzoru:

Oz = Ozjo × (Eo − Eu) + Ozjb × (Eb − Es)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Oz – opłatę zastępczą wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh,

Ozjo – jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą  125% rocznej ceny średnioważonej praw majątkowych świadectw pochodzenia (bez biogazu) publikowaną na stronach Towarowej Giełdy Energii  jednak nie więcej niż 300,03 złotych za 1 MWh,

Eo – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia  w danym roku,

Eu – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą ze świadectw pochodzenia , które obowiązany podmiot przedstawił do umorzenia w danym roku,

Ozjb - jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą  125% rocznej ceny średnioważonej praw majątkowych świadectw pochodzenia  biogazu publikowaną na stronach Towarowej Giełdy Energii  jednak nie więcej niż 300,03 złotych za 1 MWh

Eb - ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii z biogazu w danym roku,

Es- ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą ze świadectw pochodzenia energii z biogazu , które obowiązany podmiot przedstawił do umorzenia w danym roku.

Kiedy i komu należy wpłacić opłatę zastępczą

Opłata zastępcza stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłatę zastępczą uiszcza się na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?