Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawdzenie kwalifikacji w przypadku transgranicznego świadczenia usług

W przypadku zawodów mających wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie publiczne, właściwy organ może wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, jeżeli usługodawca zamierza świadczyć na terytorium Polski daną usługę po raz pierwszy.

Wykaz tych zawodów został wymieniony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.

Dla tego rodzaju usług właściwy organ (ministerstwo), w terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia, wraz z załączonymi dokumentami, wydaje:

  • decyzję w sprawie uznania kwalifikacji

albo

  • decyzję o odstąpieniu od sprawdzenia kwalifikacji zawodowych usługodawcy

albo

  • nakazuje przystąpienie do testu umiejętności.

Obowiązek przystąpienia do testu umiejętności dotyczy tych przypadków gdy występują poważne różnice między kwalifikacjami osoby zamierzającej wykonywać usługi a kształceniem lub szkoleniem w Polsce wymaganym dla wykonywanego przez nią  zawodu i nie może tego wyrównać wiedza i doświadczenie zawodowego tej osoby. Wówczas właściwy organ powinien zobowiązać usługodawcę do przystąpienie do testu umiejętności. Decyzję o uznaniu kwalifikacji wydaje się po zdaniu testu umiejętności.

Powyższe powinno przebiegać tak aby organ mógł, w terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi transgranicznej, wydać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych usługodawcy.

Za wydanie decyzji pobiera się opłatę w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2019 r. opłata ta wynosi 787,50 zł.

Test umiejętności

Organ prowadzący postępowanie wyznacza wnioskodawcy termin i miejsce przeprowadzenia testu umiejętności. Warunkiem przystąpienie do testu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej.

W celu przeprowadzenia testu umiejętności organ prowadzący postępowanie powołuje komisję egzaminacyjną. Test umiejętności może składać się z egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Jego wyniki są przekazywane organowi prowadzącemu postępowanie  wraz protokółem i stosowną dokumentacją.

Przepisy branżowe określają szczegółowe zasady przeprowadzenia testu umiejętności.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?