Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Szczególne korzystanie z wód

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód.

Przez szczególne korzystanie z wód należy rozumieć, np.:

 • odwadnianie gruntów i upraw;
 • użytkowanie wody znajdującej się w stawach i rowach;
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Wymienione są one w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
 • wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 • wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu;
 • przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
 • wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
 • chów ryb w sadzach;
 • zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb;
 • korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę;
 • korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę;
 • chów lub hodowlę ryb oraz innych organizmów wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych na te cele.

Uznaje się, że szczególne korzystanie z wód wykracza poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód.

Należy przez nie odpowiednio rozumieć:

 • powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych. Ponadto obejmuje ono wypoczynek, uprawianie turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przypisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb. Przy czym właściwa rada gminy może w drodze uchwały rozszerzyć zakres powszechnego korzystania z wód.
 • zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego. Obejmuje ono:
  – pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę;
  – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę.

Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie. Jednak prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej (czyli pozwolenia wodnoprawnego, zgłoszenia wodnoprawnego, czy oceny wodnoprawnej).


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?