Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki aptek sprzedających leki refundowane

Apteka w celu realizacji świadczeń objętych umową na realizację recept ma obowiązek:

 • zapewnić kupującemu dostępność leków i wyrobów medycznych, znajdujących się w wykazie leków refundowanych,
 • gromadzić i przekazywać Narodowemu Funduszowi Ochrony Zdrowia (NFOZ) informacje zawarte w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki i wyroby medyczne,
 • udostępniać do kontroli dokumentację, którą apteka musi prowadzić w związku z realizacją umowy i udzielać wyjaśnień w zakresie związanym z realizacją recept podlegających refundacji,
 • udostępnić do kontroli informacje o treści każdej umowy, w tym także uzgodnienia dokonanego w jakiejkolwiek formie pomiędzy apteką a hurtownią farmaceutyczną, których celem jest nabycie leków i wyrobów medycznych,
 • zamieścić w widocznym i łatwo dostępnym miejscu:
  • informację o zawarciu umowy na realizację recept oraz
  • informację o możliwości nabycia w ramach refundacji innego leku niż lek przepisany na recepcie,
 • zwrotu refundacji ceny leku lub wyrobu medycznego łącznie z ustawowymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, jeżeli w wyniku weryfikacji lub kontroli informacji zostanie stwierdzone, że realizacja recepty nastąpiła z naruszeniem przepisów prawa,
 • przechowywać recepty na refundowane leki, wyroby medyczne wraz z otaksowaniem (wyliczeniem poziomu refundacji) przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja.

Sprzedaż zamienników

Na żądanie kupującego apteka może dokonywać sprzedaży zamienników. Zamiennik może być lekiem o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych. Zamiennik objęty refundacją może być lekiem:

 • którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie,
 • którego cena detaliczna jest równa lub wyższa od ceny leku przepisanego na recepcie,
 • wydawanym bezpłatnie osobom, które ukończyły 75 rok życia, gdy lek znajduje się na liście leków darmowych dla seniorów.

Zamiennikiem może też być lek nieobjęty refundacją. Jednak wówczas obowiązuje 100-procentowa odpłatność.

Tablice informacyjne

Jednym z obowiązków osoby prowadzącej aptekę lub punkt apteczny jest umieszczenie tablic informacyjnych o:

 • zawarciu umowy na realizację recept na leki refundowane oraz
 • możliwości nabycia innego leku niż lek przepisany na receptę.

Tablica informacyjna o sprzedaży leków refundowanych powinna mieć format widocznego z zewnątrz znaku graficznego nalepianego na wewnętrznej powierzchni szyby. Jego wzór jest określany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a jego wersję do druku można pobrać ze stron NFZ. Tablica powinna mieć wymiary 297 x 350 mm. Istotny jest też kolor i czcionka liter (czcionka Arial bold 42 pt koloru niebieskiego) oraz tło (koniecznie białe).

Apteka i punkt apteczny muszą również zamieszczać informację o sprzedaży zamienników. W tym zakresie nie przewidziano żadnego wzoru. Informację tę można więc umieszczać dowolnie. 


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?