Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przebieg stażu adaptacyjnego lub testu umiejętności dla inżyniera budownictwa

Jak przebiega staż adaptacyjny

1. W przypadku otrzymania postanowienia stwierdzającego obowiązek odbycia stażu albo przystąpienia do testu umiejętności, decyzję o wyborze ścieżki uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa podejmuje wnioskodawca. W przypadku wyboru stażu adaptacyjnego wnioskodawca przygotowuje i składa do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wniosek o odbycie stażu adaptacyjnego. Wnioskodawca wskazuje instytucję, w której chciałby odbyć staż.

 

2. Do wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego należy dołączyć dokument zawierający zobowiązanie instytucji, w której ma się odbyć staż, do nawiązania z wnioskodawcą stosunku pracy lub zawarcia umowy cywilnoprawnej. W dokumencie tym instytucja ta określa w szczególności:

 • rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawiązany z wnioskodawcą;
 • warunki wynagradzania wnioskodawcy, w przypadku odbywania stażu adaptacyjnego za wynagrodzeniem;
 • termin, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;
 • okres, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny, nie krótszy niż czas trwania stażu adaptacyjnego wskazany w postanowieniu;
 • informację o obowiązkach, jakie zostaną powierzone wnioskodawcy;
 • informację o proponowanym opiekunie stażu adaptacyjnego wraz z dokumentem potwierdzającym jego doświadczenie w zawodzie inżyniera budownictwa;
 • przewidywane koszty instytucji związane z odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

 

3. Jeżeli Krajowa Rada Polskiej Izby inżynierów Budownictwa nie zaakceptuje instytucji, w której ma odbyć się staż adaptacyjny (np. z powodu niemożności zrealizowania programu stażu adaptacyjnego albo braku możliwości kontynuowania go w danej instytucji), to wnioskodawca odbywa go w innej instytucji. Przy jej wyborze wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania czynności opisanych powyżej w punkcie 2.

 

4. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przekazuje instytucji, w której ma być odbywany staż adaptacyjny, postanowienie stwierdzające obowiązek odbycia stażu albo przystąpienia do testu umiejętności wraz z kopią dokumentacji zawierającej informacje o posiadanych kwalifikacjach, wykształceniu oraz doświadczeniu osoby ubiegającej się o odbycie stażu. Dokumentacja może być przekazana również drogą elektroniczną lub za pomocą informatycznych nośników danych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

 

5. Staż adaptacyjny odbywa się pod kierunkiem opiekuna stażu adaptacyjnego, który wyznaczony został przez kierownika instytucji, w porozumieniu z Krajową Radą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Opiekun musi posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności i przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zawodzie inżyniera budownictwa. Jego zadaniem jest pomoc osobie ubiegającej się o uznanie kwalifikacji w realizacji programu stażu oraz sporządzenie opinii o jego przebiegu oraz o umiejętnościach stażysty. Osoba odbywająca staż adaptacyjny zobowiązana jest do:

 • przestrzegania porządku organizacyjno-prawnego instytucji;
 • realizowania programu stażu;
 • prowadzenia dziennika stażu w formie ustalonej przez Krajową Radę Izby.

Osoba wyznaczona przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu adaptacyjnego poprzez:

 • kontrolę realizacji programu stażu;
 • kontrolę warunków odbywania stażu;
 • kontrolę obecności wnioskodawcy w instytucji w okresie stażu;
 • gromadzenie informacji o przebiegu stażu.

 

6. W trakcie stażu adaptacyjnego może nastąpić zmiana opiekuna stażu w przypadku:

 • braku możliwości dalszego sprawowania opieki nad wnioskodawcą;
 • umotywowanego wniosku, złożonego przez wnioskodawcę nie później niż 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;
 • umotywowanej prośby opiekuna stażu adaptacyjnego o zwolnienie go z pełnionych obowiązków, złożonej nie później niż 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

Zmiany opiekuna stażu adaptacyjnego dokonuje kierownik instytucji, w porozumieniu z Krajową Radą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

7. Osoba odbywająca staż może ubiegać się o zmianę instytucji, w której odbywany jest staż. Umotywowany wniosek w tej sprawie należy złożyć do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, nie później niż 6 miesięcy przed dniem zakończenia odbywania stażu adaptacyjnego. Wnioskodawca wskazuje we wniosku instytucję, w której zamierza kontynuować staż oraz dołącza dokument zawierający zobowiązanie instytucji do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego. Wniosek przesyłany jest również do wiadomości instytucji, w której dotychczas odbywano staż. Krajowa Rada Izby dokonuje oceny zasadności wniosku i w terminie 14 dni, od dnia otrzymania wniosku, informuje o ocenie wnioskodawcę oraz instytucję, w której odbywał się staż, a także instytucję, w której staż ma być kontynuowany.

 

8. Jeżeli Krajowa Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pozytywnie ocenia zmianę instytucji, w której ma być przeprowadzony staż adaptacyjny, to instytucja, w której dotychczas realizowany był staż reguluje zobowiązania finansowe wobec wnioskodawcy. Ponadto instytucja ta przekazuje do instytucji, w której ma być kontynuowany staż:

 • postanowienie stwierdzające obowiązek odbycia stażu albo przystąpienia do testu umiejętności wraz z kopią dokumentacji zawierającej informacje o posiadanych kwalifikacjach, wykształceniu oraz doświadczeniu osoby obiegającej się o odbycie stażu;
 • dziennik stażu adaptacyjnego wraz z informacją o stopniu realizacji programu stażu, sporządzoną przez dotychczasowego opiekuna i zatwierdzoną przez kierownika instytucji lub wyznaczonego przez niego pracownika.

Ponadto instytucja ta po otrzymaniu pozytywnej oceny zasadności wniosku o zmianę instytucji, w której odbywa się staż, przekazuje do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (oraz do wiadomości instytucji, w której wnioskodawca zamierza kontynuować staż), szczegółowe rozliczenie rzeczywistych kosztów poniesionych przez tę instytucję w związku z odbywaniem stażu.

 

9. Instytucja, w której ma być kontynuowany staż, po pozytywnej ocenie Krajowej Rady Izby, dokonuje obliczeń kosztów stażu adaptacyjnego.

 

10. Instytucja, w której odbywał się staż, w terminie 7 dnia od dnia zakończenia stażu przekazuje do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opinię o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy wraz z dziennikiem stażu oraz szczegółowym rozliczeniem rzeczywistych kosztów poniesionych przez instytucję w związku z odbywaniem stażu. Opinia powinna być zatwierdzona przez kierownika instytucji lub osobę przez niego wyznaczoną. Przekazanie opinii może zostać uzależnione od uregulowania przez osobę odbywającą staż zobowiązań finansowych względem instytucji.

 

11. Zespół weryfikacyjny Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyżej wymienionej opinii, dokonuje zaliczenia stażu adaptacyjnego na podstawie oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności. Z dokonanej oceny sporządzany jest protokół, w którym stwierdza się o przysposobieniu albo nieprzysposobieniu wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. W terminie trzech dni od dnia dokonania oceny, zespół weryfikacyjny przekazuje Krajowej Radzie Izby protokół wraz z dokumentacją. Następnie, Krajowa Rada Izby w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu przekazuje wnioskodawcy ocenę nabytych przez niego umiejętności. Jeżeli ocena jest negatywna, to Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, może na uzasadniony wniosek wnioskodawcy (złożony w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu) przedłużyć staż adaptacyjny nie dłużej niż o połowę, w stosunku do terminu wskazanego w postanowieniu o stwierdzeniu konieczności odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności.

 

12. Na podstawie protokołu, Krajowa Rada Izby wydaje decyzję o uznaniu kwalifikacji albo decyzję o odmowie uznania kwalifikacji. Dalsze postępowanie odbywa się zgodnie z opisem podstawowym przebiegu procedury o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Czyli wnioskodawca:

 • wpisany zostaje do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane – prowadzi go Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
 • wpisany zostaje na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa,
 • otrzymuje zaświadczenie o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa.

 

13. Wysokość opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego ustala Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w porozumieniu z instytucją, w której ma być odbywany staż. Nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem stażu wnioskodawca powinien być poinformowany o wstępnej wysokości opłat za staż. Ostateczna wysokość kosztów odbywania stażu ustalana jest po jego zakończeniu, z tym że nie może przekroczyć 110% wstępnie ustalonych kosztów. Wnioskodawca przed odbyciem stażu adaptacyjnego wnosi opłatę z tytułu jego odbywania na rachunek wskazany przez Krajową Radę Izby. Na wniosek wnioskodawcy opłata za staż może zostać podzielona na raty płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy koszty odbycia stażu okażą się wyższe niż wstępnie ustalone, to wnioskodawca dopłaca różnicę w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu. Natomiast, jeżeli koszty stażu okażą się niższe od wstępnie ustalonych, to nadpłacona kwota zostanie zwrócona w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

 

14. Jeżeli wnioskodawca odbywał staż adaptacyjny w ramach stosunku pracy albo na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej, to opłata za odbywany staż może być potrącana od wynagrodzenia, za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

 

15. W przypadku nieusprawiedliwionego odstąpienia od odbywania stażu adaptacyjnego, opłata za odbycie stażu nie zostanie zwrócona. Jeżeli wnioskodawca usprawiedliwi swoje odstąpienie od odbywania stażu, to wniesiona opłata jest zwracana po potrąceniu kosztów poniesionych przez instytucję, w której miał być odbywany staż.

 

Jak przebiega test umiejętności

1. W przypadku otrzymania postanowienia stwierdzającego obowiązek odbycia stażu albo przystąpienia do testu umiejętności, decyzję o wyborze ścieżki uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa podejmuje wnioskodawca. W przypadku wyboru testu umiejętności wnioskodawca przygotowuje i składa do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wniosek o przeprowadzenie testu umiejętności.

 

2. Test umiejętności przeprowadza Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w języku polskim. Test przeprowadza się w następującej formie:

 • test pisemny składający się maksymalnie z 80 pytań;
 • odpowiedź ustna na co najmniej 5 i nie więcej niż 10 pytań losowo wybranych przez wnioskodawcę;
 • test praktyczny - wykonanie pracy sprawdzającej wybrane umiejętności z zakresu zawodu regulowanego.

W przypadku konieczności sprawdzenia umiejętności praktycznych, Krajowa Rada Izby może łączyć test praktyczny z testem pisemnym lub odpowiedzią ustną.

 

3. Nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie testu umiejętności Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa określa miejsce i termin jego przeprowadzenia. Następnie ma obowiązek zawiadomić wnioskodawcę o miejscu, terminie i formie testu i kryteriach jego oceny, a także wysokości opłaty za przeprowadzenie testu, co najmniej 30 dni przed dniem jego przeprowadzenia.

 

4. Test umiejętności nie może trwać dłużej niż 360 minut, oceniany jest w systemie punktowym, a do jego zaliczenia wymagane jest uzyskanie przez wnioskodawcę co najmniej 70% ogólnej liczby punktów. Przed przystąpieniem do testu umiejętności wnioskodawca zobowiązany jest okazać dokument tożsamości oraz dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

 

5. Z przeprowadzonego testu umiejętności komisja egzaminacyjna sporządza protokół, który następnie w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia testu powinien zostać przekazany wraz z dokumentacją do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Organ ten w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu oraz dokumentacji przekazuje wnioskodawcy informację o wyniku przeprowadzonego testu umiejętności.

 

6. W przypadku negatywnego wyniku testu umiejętności wnioskodawcy przysługuje prawo do powtórnego jednokrotnego przystąpienia do testu umiejętności nie wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia jego wyniku.

 

7. Na podstawie protokołu, Krajowa Rada Izby wydaje decyzję o uznaniu kwalifikacji albo decyzję o odmowie uznania kwalifikacji. Dalsze postępowanie odbywa się zgodnie z opisem podstawowym przebiegu procedury o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Czyli wnioskodawca:

 • wpisany zostaje do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane – prowadzi go Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
 • wpisany zostaje na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa,
 • otrzymuje zaświadczenie o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa.

 

8. Opłata za przeprowadzenie testu umiejętności ustalana jest indywidualnie, a wnioskodawca o jej wysokości powinien zostać poinformowany nie później niż 30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu. Wnioskodawca powinien ją wnieść co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem testu na rachunek wskazany przez Krajową Radę Izby.

 

9. W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności bez usprawiedliwionej przyczyny, uznaje się, że wnioskodawca odstąpił od niego, a opłata za przeprowadzenie testu nie podlega zwrotowi. Ponowne przystąpienie do testu umiejętności wymaga złożenia nowego wniosku o przeprowadzenie testu umiejętności.

 

10. Jeżeli wnioskodawca usprawiedliwi odstąpienie od testu umiejętności w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem testu, to wniesiona opłata jest zwracana po potrąceniu kosztów poniesionych przez Krajową Radę Izby na przygotowanie testu umiejętności.

 

11. Jeżeli nieobecność wnioskodawcy zostanie usprawiedliwiona w terminie 7 dni od dnia, w którym miał odbyć się test, to Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyznaczy ponownie miejsce i termin jego przeprowadzenia. Ponowne przystąpienie do testu umiejętności nie powoduje dodatkowych kosztów u wnioskodawcy.

 

12. Oceną przyczyny nieprzystąpienia do testu umiejętności zajmuje się Krajowa Rada Izby, kierując się przepisami o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.

Czy ta strona była przydatna?