Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przebieg stażu adaptacyjnego lub testu umiejętności dla detektywa

Staż adaptacyjny

Termin: Komenda Główna Policji określa długość stażu adaptacyjnego.

Opłaty: Wnioskodawca pokrywa koszty stażu na podstawie wyliczeń przedsiębiorcy, u którego odbywa staż.

Dokumenty: protokół z oceny umiejętności nabytych przez wnioskodawcę w trakcie odbywania stażu.

Opis przebiegu:

Wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny u przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.

Staż adaptacyjny rozpoczyna się w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z przedsiębiorcą.

Wnioskodawca zawiadamia Komendę Główną Policji o terminie rozpoczęcia stażu adaptacyjnego.

Staż adaptacyjny wnioskodawca odbywa zgodnie z programem stażu adaptacyjnego, ustalonym przez przedsiębiorcę, na podstawie postanowienia, pod nadzorem wyznaczonego przez przedsiębiorcę opiekuna stażu adaptacyjnego.

Do zadań opiekuna należy:
1) określanie zadań dla wnioskodawcy;
2) kontrolowanie prawidłowości wykonywania zadań powierzonych wnioskodawcy;
3) udzielanie wnioskodawcy pomocy w wykonywaniu powierzonych mu zadań;
4) sporządzanie co najmniej raz na kwartał oceny realizacji programu oraz oceny wnioskodawcy w zakresie wykonywania powierzonych mu zadań;
5) sporządzanie opinii o przebiegu stażu adaptacyjnego i zawodowych umiejętnościach wnioskodawcy.

Opiekun potwierdza w dzienniku stażu adaptacyjnego zgodność jego przebiegu z programem. Potwierdzenia dokonuje się po zakończeniu każdej części programu. Komenda Główna Policji sprawuje przez upoważnioną przez siebie osobę nadzór nad odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

Oceny umiejętności nabytych przez wnioskodawcę w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego dokonuje zespół powołany przez Komendę Główną Policji nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

Koszt odbywania stażu adaptacyjnego ustala przedsiębiorca nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia stażu adaptacyjnego, mając na uwadze program i czas trwania tego stażu, z uwzględnieniem wynagrodzenia opiekuna, a także rzeczywistych kosztów organizacyjno-technicznych, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych oraz zajęć szkoleniowych, niezbędnych do realizacji programu. Opłata z tytułu kosztów odbywania stażu adaptacyjnego może być, za zgodą wnioskodawcy wyrażoną na piśmie, potrącana z jego wynagrodzenia.

Test umiejętności

Termin: miejsce i terminy przeprowadzania testu umiejętności wyznacza Komenda Główna Policji.

Opłaty: Wnioskodawca nie później niż na 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu wpłaca jednorazową opłatę z tytułu kosztów, na rachunek bankowy wskazany przez Komendę Główną Policji.

Dokumenty: protokół z testu

Opis przebiegu:

Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia zobowiązującego go do przystąpienia do testu umiejętności w celu przystąpienia do testu, występuje do Komendy Głównej Policji z wnioskiem o jego przeprowadzenie. Komenda Główna Policji informuje wnioskodawcę, nie później niż na 21 dni przed dniem przeprowadzenia
testu, o:
1) terminie i miejscu przeprowadzenia testu;
2) szczegółowej tematyce testu;
3) czasie trwania testu;
4) wysokości opłaty za przeprowadzenie testu;
5) numerze rachunku bankowego, na który uiszcza się opłatę za przeprowadzenie testu.

Test przeprowadza zespół egzaminacyjny powołany przez Komendę Główną Policji. Zespół egzaminacyjny składa się z 3 do 6 osób, które wyróżniają się wiedzą teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zawodu detektywa. Przed przystąpieniem do testu wnioskodawca okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość oraz dowód uiszczenia opłaty. Test składa się z części pisemnej i ustnej.
Część pisemna testu składa się z nie więcej niż 80 pytań, z których każde zawiera od trzech do pięciu propozycji odpowiedzi. Część ustna testu polega na odpowiedzi na wylosowany przez wnioskodawcę zestaw, który składa się z nie więcej niż 10 pytań. Czas trwania testu nie może przekroczyć 210 minut.
Wynik testu określa się jako pozytywny albo negatywny. Wynik testu uznaje się za pozytywny w przypadku gdy wnioskodawca uzyskał co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania.
Oceny umiejętności posiadanych przez wnioskodawcę dokonuje zespół egzaminacyjny w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu. Dokonanie oceny polega na sprawdzeniu testu i ustaleniu jego wyniku.

Niezwłocznie po dokonaniu oceny zespół egzaminacyjny sporządza protokół przeprowadzenia testu. Zespół egzaminacyjny przekazuje nie później niż w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu przeprowadzenia testu:
1) wnioskodawcy – informację o wyniku testu;
2) Komendzie Głównej Policji – egzemplarz protokołu.

Nieprzystąpienie do testu, w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia uznaje się za rezygnację z przystąpienia do testu. W przypadku nieprzystąpienia do testu z ważnej przyczyny wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia, w którym test miał być przeprowadzony, może zwrócić się do Komendy Głównej Policji z uzasadnionym wnioskiem o ponowne wyznaczenie terminu testu. Koszt przeprowadzenia testu ustala Komenda Główna Policji nie później niż na 30 dni przed dniem przeprowadzenia testu, mając na uwadze liczbę osób przystępujących do testu, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów przygotowania i przeprowadzenia testu oraz oceny umiejętności posiadanych przez wnioskodawcę, a także kosztów organizacyjno-technicznych związanych z przeprowadzeniem testu.

Czy ta strona była przydatna?