Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przebieg stażu adaptacyjnego lub testu umiejętności dla nauczyciela

STAŻ ADAPTACYJNY

1. Staż adaptacyjny może być odbywany w przedszkolu, szkole lub placówce, zwanych dalej „jednostką”.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia występuje do właściwego organu z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego.

3. Właściwy organ wskazuje w postanowieniu jednostkę, w której wnioskodawca może odbyć staż. Wnioskodawca może również sam wskazać jednostkę, która gotowa jest nawiązać z wnioskodawcą stosunek prawny. W tej sytuacji do wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego wnioskodawca dołącza dokument zawierający zobowiązanie jednostki do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego.

4. W celu odbycia stażu adaptacyjnego wnioskodawca jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę albo odbywa staż bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem – na podstawie umowy cywilnoprawnej, na warunkach określonych pomiędzy wnioskodawcą a jednostką.

5. Nawiązanie stosunku prawnego za wynagrodzeniem następuje za zgodą organu prowadzącego jednostkę.

6. Właściwy organ przekazuje jednostce, w której ma być odbywany staż adaptacyjny, postanowienie wraz z kopią dokumentacji zawierającej informację o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy. Przekazanie może być dokonane również drogą elektroniczną lub za pomocą informatycznych nośników danych.

7. Staż adaptacyjny jest odbywany w języku polskim, zgodnie z programem stażu adaptacyjnego pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego. Opiekunem stażu może być nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia danego rodzaju zajęć w zakresie, w jakim o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca, oraz posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W przypadku gdy w jednostce nie jest zatrudniony nauczyciel dyplomowany posiadający kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia danego rodzaju zajęć w zakresie, w jakim o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca, opiekunem stażu może zostać nauczyciel mianowany posiadający kwalifikacje w zakresie, w jakim o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca. Opiekuna stażu adaptacyjnego wyznacza na okres całego stażu adaptacyjnego dyrektor jednostki.

8. Oceny stażu adaptacyjnego dokonuje dyrektor jednostki w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu. Przy ocenie stażu adaptacyjnego uwzględnia się w szczególności stan przygotowania wnioskodawcy do wykonywania zawodu oraz poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć, a także:

1) uczestnictwo w innej działalności statutowej i w pracach organizacyjnych jednostki;

2) przestrzeganie porządku pracy ustalonego w jednostce.

9. Ocena zawiera wnioski dyrektora. Do oceny stażu adaptacyjnego dołącza się raport sporządzony przez opiekuna stażu adaptacyjnego. Przy ocenie stażu adaptacyjnego dyrektor jednostki może zasięgnąć opinii społecznego organu działającego w jednostce, w szczególności rady szkoły lub placówki, rady rodziców, samorządu uczniowskiego.

10. Ocenę stażu adaptacyjnego dyrektor jednostki przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 3 dni od dnia jej podpisania przez dyrektora jednostki i opiekuna stażu adaptacyjnego.

 Zmiana opiekuna stażu adaptacyjnego może nastąpić z powodu:

1) braku możliwości dalszego wykonywania nadzoru;

2) umotywowanego wniosku wnioskodawcy złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;

3) umotywowanej prośby opiekuna stażu adaptacyjnego złożonej nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

 Przedłużenie stażu adaptacyjnego

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku przerwy w odbywaniu stażu adaptacyjnego spowodowanej chorobą lub inną usprawiedliwioną nieobecnością w jednostce, na umotywowany wniosek złożony przez wnioskodawcę przed dokonaniem oceny, organ prowadzący postępowanie może przedłużyć staż adaptacyjny na czas określony, nieprzekraczający, łącznie z odbytym już stażem 3 lat.

 

TEST UMIEJĘTNOŚCI

1. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia występuje do właściwego organu z wnioskiem o przeprowadzenie testu umiejętności.

2. właściwy organ wyznacza termin przeprowadzenia testu umiejętności w okresie 4 miesięcy od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przeprowadzenie testu umiejętności. Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie terminu testu umiejętności przypadającego w późniejszym terminie.

3. Test umiejętności przeprowadzany jest przez wskazaną w postanowieniu publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym w formie pisemnej, w języku polskim, z zachowaniem zasady anonimowości. Test umiejętności składa się z nie więcej niż 100 zagadnień lub pytań, w tym nie więcej niż 10% stanowią zagadnienia lub pytania o charakterze opisowym. Każde z zagadnień lub pytań niemających charakteru opisowego zawiera nie mniej niż 3 możliwości odpowiedzi. Co najmniej 90% zagadnień lub pytań zawiera jedną odpowiedź poprawną. Pozostałe zagadnienia lub pytania mogą zawierać więcej niż jedną odpowiedź poprawną.

4. Z przebiegu testu umiejętności sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji przeprowadzającej test.

5. Ocena testu umiejętności jest ustalana w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia testu.

6. Oceny testu umiejętności dokonuje komisja przeprowadzająca test, uwzględniając następujące kryteria:

1) za każdą prawidłową odpowiedź na zagadnienie lub pytanie niemające charakteru opisowego ustala się jednakową liczbę punktów, z tym że w przypadku gdy więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa, dla uzyskania punktów za takie zagadnienie lub pytanie należy wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi;

2) za każde prawidłowe rozwiązanie zagadnienia lub pytania o charakterze opisowym ustala się jednakową liczbę punktów;

3) zaliczenie testu następuje w przypadku, gdy wnioskodawca uzyska więcej niż 66 % punktów możliwych do uzyskania.

7. Ocenę testu umiejętności komisja przeprowadzająca test przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 3 dni od dnia ustalenia oceny testu.

Nieprzystąpienie do testu umiejętności

Nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia uznaje się za odstąpienie wnioskodawcy od testu umiejętności.

W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności z usprawiedliwionej przyczyny wnioskodawca może zwrócić się do właściwego organu z umotywowanym wnioskiem o ponowne wyznaczenie terminu testu umiejętności.

Oceniając przyczynę usprawiedliwiającą nieprzystąpienie przez wnioskodawcę do testu umiejętności, właściwy organ kieruje się zasadami określonymi w przepisach o sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

W przypadku uznania nieprzystąpienia przez wnioskodawcę do testu umiejętności za usprawiedliwione właściwy organ wyznacza ponownie termin przeprowadzenia testu umiejętności.

Negatywna ocena testu umiejętności

Wnioskodawca, który nie zaliczył testu umiejętności, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny testu, może wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o powtórne przystąpienie do testu umiejętności w najbliższym terminie.

Czy ta strona była przydatna?