Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Odpowiedzialność karnoskarbowa

Dotyczy cię, jeśli:

 • zapomnisz zapłacić podatki
 • zaniżysz ich wysokość
 • nie złożysz na czas deklaracji podatkowej
 • nie wystawisz faktury lub nie wydasz paragonu z kasy fiskalnej

Karę poniesiesz także wtedy, gdy:

Uwaga

Karę można nałożyć wyłącznie na osobę fizyczną (sprawcę), która dokonała czynu niedozwolonego.

Uregulowanie kary pieniężnej nie zwalnia cię z:

 • obowiązku zapłaty zaniżonego cła lub podatku
 • innej czynności, z której wykonania nie wywiążesz się (np. wystawienia lub poprawienia faktury albo uzupełnienia wpisu w księdze lub ewidencji)

Kiedy urząd nie nałoży na ciebie kary

Nie zapłacisz kary, gdy:

 • społeczna szkodliwość czynu jest znikoma
 • nieświadomie popełnisz przestępstwo lub wykroczenie
 • zawiadomisz urząd o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu i złożysz wniosek o zastosowanie tzw. czynnego żalu
 • urząd warunkowo umorzy postępowanie 

Rodzaje naruszeń i kary

Czynami zabronionymi są:

 • wykroczenia skarbowe
 • przestępstwa skarbowe

Wykroczeniem skarbowym jest czyn zagrożony nałożeniem grzywny – najczęściej w formie mandatu karnego. Występuje zazwyczaj, jeśli:

 • kwota niezapłaconego podatku, cła lub opłaty albo wartość towaru nie przekracza 5-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 r. jest to 11 250 zł)
 • sprawa jest mniejszej wagi – gdy sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące lekceważenie przez ciebie przepisów

Przestępstwem skarbowym jest czyn zagrożony karą:

 • grzywny w stawkach dziennych
 • ograniczenia wolności
 • pozbawienia wolności

Poza tymi karami można na ciebie nałożyć środki karne (dodatkowe kary), takie jak:

 • przepadek przedmiotów przestępstwa
 • zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska
 • podanie wyroku do publicznej wiadomości

Kto i kiedy nakłada karę

Karę grzywny, w tym grzywny w formie mandatu, może nakładać:

 • przedstawiciel urzędu skarbowego lub celno-skarbowego
 • przedstawiciel Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Policji

Karę grzywny w stawkach dziennych, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności orzekają sądy powszechne albo wojskowe. 

Sądy orzekają karę na podstawie aktu oskarżenia przygotowanego lub zatwierdzonego przez:

 • prokuratora (jeżeli w sprawie było prowadzone śledztwo)
 • przedstawiciela urzędu skarbowego lub celno-skarbowego (jeżeli w sprawie toczyło się jedynie dochodzenie)


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?