Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kryteria, które urząd bierze pod uwagę, decydując czy wykona ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Po otrzymaniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko urząd ocenia, czy powinna być przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Oceny dokonuje urząd, który prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
Przy ocenie uwzględnia on łącznie następujące kryteria:

  • rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
1) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,
2) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
3) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
4) emisji i występowania innych uciążliwości,
5) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
6) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,
7) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;
  • usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
1) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
2) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
3) obszary górskie lub leśne,
4) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
5) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
6) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
7) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
8) gęstość zaludnienia,
9) obszary przylegające do jezior,
10) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
11) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
1) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
2) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
3) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,
4) prawdopodobieństwa oddziaływania,
5) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,
6) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
7) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Należy podkreślić, że obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko urząd stwierdza obligatoryjnie, jeżeli:

  • możliwość realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
  • z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja przedsięwzięcia może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Urząd poinformuje ciebie, jako wnioskodawcę o tym czy będzie przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Poinformowany zostaniesz o tym pismem w formie postanowienia.


Podstawa prawna: art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Czy ta strona była przydatna?