Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zwyczajowe zabiegi

Towary objęte procedurą składowania celnego mogą być poddane zwyczajowym czynnościom mającym na celu zachowanie tych towarów w stanie niezmienionym, poprawę ich wyglądu, jakości handlowej lub przygotowanie ich do dystrybucji lub odsprzedaży. Co do zasady, poddanie towarów operacjom w ramach zwyczajowych zabiegów nie powinno powodować zmiany ośmiocyfrowego kodu CN (odstępstwa od tej zasady wskazane są w przepisach prawa celnego).

Poddanie towarów zwyczajowym zabiegom wymaga udzielenia pozwolenia przez organ celny. Pozwolenie udzielane jest na wniosek prowadzącego skład celny. Stosowne informacje należy podać w polu 7/5 <Szczegółowe informacje dotyczące planowanych działań> wniosku o udzielenie pozwolenia. Zabiegi zwyczajowe mogą być wykonywane miejscu składu celnego, bądź też – w ramach instytucji czasowego wyprowadzenia – poza miejscem składu celnego.

W procesie poddawania towarów nieunijnych zwyczajowym zabiegom mogą być wykorzystywane towary unijne, wprowadzone do składu celnego bez ich obejmowania procedurą składowania celnego (np. konfekcjonowanie nieunijnej kawy z wykorzystaniem krajowych opakowań).

Przepisy prawa celnego określają katalog zawierający listę czynności, które mogą być dokonywane na towarach w ramach zwyczajowych zabiegów (załącznik nr 71-03 do RD). W ramach zwyczajowych zabiegów możliwe jest m.in. sortowanie, konserwacja, zmiana opakowań, konfekcjonowanie, pobieranie próbek, przeprowadzanie badań technicznych, mieszanie, przycinanie, itp.

Przepisy prawa celnego dopuszczają możliwość stosowania zabiegów innych, niż wymienione w załączniku nr 71-03 do RD, jednak pod warunkiem, że:

1) mają one na celu poprawienie wyglądu lub jakości handlowej towarów przywożonych lub przygotowanie ich do dystrybucji lub odsprzedaży, i

2) operacje te nie zmieniają rodzaju lub nie poprawiają wykonania oryginalnych towarów.

Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia szczegółowego opisu planowanych operacji, w zakresie pozwalającym na ocenę przez organ celny, czy spełniają one warunki pozwalające na zakwalifikowanie do grupy zwyczajowych zabiegów. Rozstrzygnięcie w tej materii zawarte jest w treści udzielonego pozwolenia na prowadzenie składu celnego. Organ celny może odmówić udzielenia pozwolenia, jeśli stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo zwiększenia ryzyka nadużycia finansowego przez daną operację: Operacje wykonywane w ramach zwyczajowych  zabiegów mogą być ograniczone w odniesieniu do niektórych kategorii towarów.

Dowiedz się więcej o procedurze składowania celnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?