Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Działalność nierejestrowa (nieewidencjonowana)

Działalność gospodarcza nierejestrowa dotyczy wyłącznie drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych i nie zwalnia z obowiązku odprowadzania podatku.

Prowadząc działalność nierejestrową nie musisz załatwiać formalności związanych z rejestracją firmy. Takiej działalności nie uznaje się za działalność gospodarczą. Nie musisz więc opłacać składek na ubezpieczenie społeczne.

Kto może prowadzić działalność nierejestrową

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli nie wykonywałeś w ciągu ostatnich 60 miesięcy działalności gospodarczej, a przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. wynosi ono 2600 zł, więc miesięczny przychód nie może przekroczyć 1300 zł).

Pamiętaj o tzw. okresie przejściowym. Wynika z niego, że jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (czyli przed 30 kwietnia 2017 r.) twoja firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrowałeś jej ponownie, to także możesz prowadzić działalność nieewidencjonowaną.

Uwaga! Nie możesz prowadzić działalności nierejestrowej w ramach umowy spółki cywilnej. Nie możesz też prowadzić działalności reglamentowanej, czyli takiej, która wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Opodatkowanie działalności nierejestrowej

Działalność nierejestrową możesz opodatkować wyłącznie na zasadach ogólnych.
Opodatkowanie na zasadach ogólnych to forma opodatkowania twoich dochodów uzyskanych m.in.:

  • ze stosunku pracy
  • z działalności wykonywanej osobiście, np. na postawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło
  • z działalności nierejestrowej

W tej formie zapłacisz podatek w wysokości 17% twojego dochodu po obniżeniu go o kwotę wolną od podatku 556,02 zł. Kiedy twój dochód osiągnie kwotę powyżej 85 528 zł, to zapłacisz podatek w wysokości 32% twojego dochodu.

Pamiętaj, że:

  • możesz obniżyć kwotę podatku o dostępne dla ciebie ulgi i odliczenia
  • możesz odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone składki ubezpieczeniowe, a od kwoty podatku składki zapłacone na ubezpieczenie zdrowotne

Należny podatek rozliczaj w zeznaniu rocznym PIT-36. Zeznanie to możesz złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia kolejnego roku w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na twoje miejsce zamieszkania. W tym samym terminie zapłać podatek, jaki wykażesz w tym zeznaniu. Podatek wpłać na swój mikrorachunek podatkowy.

Przychody z działalności nierejestrowej wykaż w wierszu 9 części D. "Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy”.

Przeczytaj więcej o zasadach i obowiązkach związanych z prowadzeniem działalności nierejestrowej.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?