Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Czym są usługi wodne

Usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorstwom możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód.

Usługi wodne obejmują:

  • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
  • piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód;
  • uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję;
  • odbiór i oczyszczanie ścieków;
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych;
  • korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;
  • odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
  • trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
  • odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych.

Podmiot, który korzysta z usług wodnych polegających na poborze wód powierzchniowych lub podziemnych musi stosować przyrządy pomiarowe umożliwiające pomiar ilości pobranych wód. Natomiast podmiot korzystający z usług wodnych wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi musi stosować przyrządy pomiarowe lub systemy pomiarowe umożliwiające pomiar ilości i temperatury wprowadzonych ścieków – jeżeli wprowadza do wód lub do ziemi ścieki w ilości średniej dobowej powyżej 0,01 m3/s. Polskie Wody wyposażają na własny koszt ww. podmioty w odpowiednie urządzenia pomiarowe.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?