Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Formy opodatkowania gabinetu psychologicznego

Możesz wybrać dowolną formę opodatkowania swojej działalności. Poniżej przeczytasz więcej o formach opodatkowania przewidzianych dla twojego rodzaju działalności.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to podstawowa forma opodatkowania dochodów. Obowiązuje wtedy, gdy nie wybierzesz innej formy opodatkowania (formę opodatkowania deklarujesz przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Jeśli chcesz rozliczać się w ten sposób nie musisz składać dodatkowych oświadczeń.

W tej formie zapłacisz podatek w wysokości 17% lub 32% (po przekroczeniu dochodu w kwocie 85 528 zł). Tak obliczony podlega obniżeniu o kwotę wolną od podatku.

Pamiętaj, że:

 • kwotę podatku możesz obniżyć o inne dostępne dla ciebie ulgi i odliczenia
 • możesz odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone składki ubezpieczeniowe, a od kwoty podatku składki zapłacone na ubezpieczenie zdrowotne

Zaliczki na podatek płać do 20 dnia kolejnego miesiąca po danym miesiącu (np. zaliczki za styczeń zapłać do 20 lutego). Zaliczki za grudzień wpłać przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.

Jeżeli jesteś tzw. małym podatnikiem, możesz płacić zaliczki również kwartalnie. O wyborze sposobu wpłacania zaliczek kwartalnych musisz poinformować w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym wpłacasz zaliczki.

Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość nie przekroczy - łącznie od początku roku - 1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Uwaga

Podatek rozliczaj w deklaracji rocznej PIT- 36.

 • Podatek liniowy

Opodatkowanie tzw. metodą liniową dotyczy dochodów ze wszystkich źródeł i polega na zastosowaniu jednolitej proporcjonalnej stawki podatkowej wynoszącej 19%.

W przypadku tej formy podatku są pewne ograniczenia. Nie możesz wybrać podatku liniowego, jeżeli w swojej firmie chcesz wykonywać czynności, które wcześniej wykonywałeś na etacie u byłego pracodawcy.

Pamiętaj, że jeśli wybierzesz podatek liniowy, to stracisz możliwość opodatkowania się wspólnie z małżonkiem, nie skorzystasz z większości ulg podatkowych, czy preferencyjnego rozliczenia przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jeśli chcesz wybrać to opodatkowanie, złóż do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięto w grudniu tego roku podatkowego. Formę opodatkowania możesz wybrać przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zaliczki na podatek zapłać do 20 dnia kolejnego miesiąca. Zaliczki za grudzień  - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.

Jeżeli jesteś tzw. małym podatnikiem, możesz płacić zaliczki również kwartalnie. O wyborze sposobu wpłacania zaliczek kwartalnych musisz poinformować w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym wpłacasz zaliczki.

Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość nie przekroczy – łącznie od początku roku –1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Podatek rozliczaj w deklaracji rocznej PIT-36L.

W przypadku działalności związanej z prowadzeniem gabinetu psychologicznego nie możesz wybrać ryczałtowej formy opodatkowania – ani w formie ryczałtu ewidencjonowanego, ani w formie karty podatkowej.

Podatek CIT

Podatnikami podatku CIT są (według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):

 • osoby prawne (spółki z o.o., spółki akcyjne)
 • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej; wyjątkiem są spółki kapitałowe w organizacji
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki)
 • spółki, które nie mają osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania

Podatnicy nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych, ale muszą wpłacać zaliczki w układzie miesięcznym. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, mogą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w systemie kwartalnym. Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy - łącznie od początku roku - kwotę 1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Jeśli jesteś podatnikiem CIT, to musisz składać we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie CIT-8. Masz na to czas po zakończeniu roku podatkowego, do końca trzeciego miesiąca następnego roku. W tym terminie wpłać też podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu, jaki wykazujesz w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Pamiętaj

 • Jeśli rok podatkowy pokrywa się u ciebie z rokiem kalendarzowym, to swoje zeznanie złóż do 31 marca.
 • Jeżeli podejmujesz działalność po raz pierwszy, to pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, ale nie dłużej niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
 • W terminie do 15 lipca danego roku lub do 15 dnia od daty zatwierdzenia sporządź sprawozdanie finansowe.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Jeśli jesteś tzw. małym podatnikiem, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 2 mln euro, to stawka podatku jest obniżona do 9%. Kwoty w euro przelicza się według przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Dodatkowo z niższej stawki CIT skorzystasz, jeśli twoja firma rozpoczyna działalność (w pierwszym roku podatkowym). Więcej na ten temat znajdziesz w artykule o tym, kto może skorzystać z obniżonego podatku CIT.

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest osiągnięty dochód, pomniejszony o koszty jego uzyskania w roku podatkowym wraz z możliwością odliczeń. Odliczeniami tymi mogą być np. kwota umorzonych kredytów i pożyczek (max. 20% dochodu), odliczenia z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (max. 10% dochodu), darowizny na cele kultu religijnego (max. 10% dochodu).

Uwaga

Łączna suma odliczeń z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz cele kultu religijnego nie może przekroczyć 10% (czyli możesz odliczyć 10% z tytułu darowizn na rzecz organizacji lub 10% - na cele kultu religijnego albo np. 5% - na rzecz organizacji i 5% - na cele kultu religijnego).

Od podstawy opodatkowania możesz również odliczyć do 100% wydatków na działalność naukowo-badawczą. Przeczytaj więcej o ulgach podatkowych na działalność badawczo-rozwojową.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?