Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko przy wydawaniu pozwolenia na budowę lub jego zmianie

Kiedy może być wymagany nowy raport

W trakcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę (albo w sprawie zmiany pozwolenia na budowę) urząd dokonuje oceny merytorycznej (w trybie art. 35 ustawy Prawo budowlane). W trakcie takiej oceny urząd może stwierdzić  – mimo wcześniej wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – że wymagany jest nowy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy we wniosku o wydanie decyzji o pozwolenia na budowę (lub jego zmianę) zostały dokonane modyfikacje w stosunku do wymagań określonych w decyzji środowiskowej. W takim przypadku urząd nakaże wnioskodawcy złożyć nowy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Nakaz wyda w formie postanowienia, na które można złożyć zażalenie.

Następnie urząd zawiesi postępowanie do czasu złożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Również zawieszenie następuje pismem w formie postanowienia. Inwestor/wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia raportu. Jeżeli nie zostanie on przedłożony, to zostanie wydana decyzja o odmowie pozwolenia na budowę (lub zmiany pozwolenia na budowę).


Uwaga

Możesz, jako inwestor, sam złożyć wniosek o wykonanie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko). W takim przypadku do wniosku o przeprowadzenie oceny dołącz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Pamiętaj, że jeśli twoja inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, to zamiast składać raport, możesz poprosić o ustalenie jego zakresu. Wtedy dołącz kartę informacyjną przedsięwzięcia. Szczegółowo regulują to przepisy art. 69 oraz 70 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko.


Złożenie raportu

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złóż do urzędu, który prowadzi twoją sprawę dotyczącą pozwolenia na budowę (albo zmiany pozwolenia na budowę). Złóż go w formie pisemnej. Dołącz też jego zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, np. na pendrive lub płycie CD. Złóż – odpowiednio po 1 egzemplarzu wniosku w formie pisemnej oraz na nośniku informatycznym – dla urzędu prowadzącego postępowanie oraz każdej instytucji opiniującej i uzgadniającej.

Uzyskanie uzgodnień przez urząd

Urząd wyśle do regionalnego dyrektora ochrony środowiska (albo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostanie wydane postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Urząd, który ma wydać pozwolenie na budowę (albo zmianę pozwolenia) musi wziąć pod uwagę warunki określone w tym postanowieniu.

Wydanie zezwolenia

Po zebraniu i ocenie wszelkich niezbędnych dokumentów zostaje wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Przy wydawaniu pozwolenia na budowę (lub zmianie pozwolenia na budowę), urząd po ponownym przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględnia  warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia (wydanemu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska). W wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę (albo zmianie pozwolenia) urząd może nałożyć obowiązki dotyczące:

  • przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych (dotyczy przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska),
  • ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko,
  • przedstawienia analizy porealizacyjnej, wyznaczając jej zakres i termin przedstawienia,
  • utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, jeżeli taka konieczność nie została stwierdzona w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska),
  • zmiany wymagań dotyczących ochrony środowiska, jeżeli potrzeba zmiany została stwierdzona w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba:

  • wykonania kompensacji przyrodniczej – stwierdza konieczność wykonania tej kompensacji,
  • zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

– to urząd w  decyzji o pozwoleniu na budowę (albo zmianie pozwolenia na budowę) nakłada obowiązek tych działań.

Decyzja o pozwoleniu na budowę (albo zmianie pozwolenia) wymaga uzasadnienia. Zawiera ono informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i uwzględnione warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu (wydanemu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska) w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Nie potrzebujesz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku zmiany pozwolenia na budowę, która polega na:

a) ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją,

b) zmianie danych wnioskodawcy;

c) zmianie zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie:

  • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego
  • zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne
  • charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego

– które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Podstawa prawna:

Art. 59, art. 61, art. 72, art. 88-95 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Czy ta strona była przydatna?