Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych

Zdarza się, że pomimo wykonywania pracy - a czasami także wysokich dochodów - nie podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu i ubezpieczeniom społecznym. Często jest tak np. w przypadku blogerów (którzy zarabiają na swoich blogach, ale nie pracują na etacie czy na podstawie umowy zlecenia, a jednocześnie nie prowadzą działalności gospodarczej). Podobnie może być w przypadku artystów (np. aktorów, malarzy, konferansjerów), ale także osób wykonujących inne zawody.

Jeśli nie posiadasz żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych, to możesz ubezpieczyć się dobrowolnie.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli chcesz zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, to musisz najpierw podpisać umowę z NFZ. Aby to zrobić, wypełnij wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli okaże się, że w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych nie ma potwierdzenia twojego ostatniego tytułu do ubezpieczenia (np. z tytułu umowy o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej czy posiadania statusu bezrobotnego), to konieczne może być przedstawienie dokumentu potwierdzającego ostatni okres ubezpieczenia. Wykaz dokumentów, które mogą być ci potrzebne przy składaniu wniosku, znajdziesz w poradniku Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wniosek i dokumenty dostarcz do oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania lub do jednej z delegatur tego oddziału. Po przedstawieniu wniosku i dokumentów otrzymasz do podpisu umowę.

Po podpisaniu umowy z NFZ złóż w jednostce ZUS właściwej ze względu na twoje miejsce zamieszkania druk ZUS ZZA. Zrób to w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu musisz składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA i opłacać składki na konto ZUS.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Składkę w pełnej wysokości za miesiąc kalendarzowy, w którym podlegasz ubezpieczeniu – (także za niepełny miesiąc) - musisz zapłacić do 15. dnia następnego miesiąca.

Wysokość składki ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale poprzedniego roku.

Przeczytaj więcej o tym, jak krok po kroku zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dobrowolne ubezpieczenia społeczne

Możesz także podlegać dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym). Jeśli chcesz, by objęto cię tymi ubezpieczeniami, to musisz złożyć wniosek na formularzu ZUS ZUA w jednostce ZUS właściwej ze względu na twoje miejsce zamieszkania. Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe obejmą cię od dnia, który wskażesz we wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym złożysz ten wniosek.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie dla ciebie zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. jest to 2 600 zł). Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne to 19,52% podstawy wymiaru składek, a na ubezpieczenia rentowe - 8%. Pamiętaj! Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacaj do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Uwaga! Jeśli dobrowolnie podlegasz też ubezpieczeniu zdrowotnemu, to składki opłacaj w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Szczegółowe informacje na temat dobrowolnych ubezpieczeń społecznych znajdziesz w poradniku ZUS.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?