Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przedstawicielstwo celne

W sprawach celnych, uczestnika obrotu towarowego z zagranicą (import, eksport) w kontaktach z urzędem celno-skarbowym może zastępować przedstawiciel celny.

Kto może być przedstawicielem celnym

Przepisy Unijnego Kodeksu Celnego nie określają, kto może być przedstawicielem celnym. Przedstawicielem może więc być każda osoba, zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (czyli np. spółka, biuro rachunkowe, przedsiębiorstwo logistyczne).

Przepisy nie precyzują także, jakie warunki musi spełniać ten przedstawiciel. Jedynym wymogiem jest to, że powinien posiadać siedzibę na terenie UE oraz świadczyć swoje usługi w kraju, w którym ma siedzibę. Wyjątkiem jest podmiot, który ma status AEO. Może on być przedstawicielem celnym w innym państwie UE.  

W Polsce rolę przedstawiciela – zwłaszcza przy dokonywaniu odpraw celnych – pełnią zazwyczaj agencje celne. Nie musisz jednak korzystać z ich usług. Jako swojego przedstawiciela możesz wyznaczyć inny podmiot, do którego masz zaufanie i zakładasz, że będzie godnie reprezentował twoje interesy lub interesy twojej firmy.

Jak ustanowić przedstawiciela celnego

Aby przedstawiciel celny mógł działać w twoim imieniu lub twojej firmy, musi mieć upoważnienie. Zazwyczaj jest to upoważnienie pisemne. W upoważnieniu musisz wskazać zakres umocowania i rodzaj przedstawicielstwa:

  • przedstawicielstwo bezpośrednie – przedstawiciel działa w twoim imieniu i na twoją rzecz (poza funkcją reprezentacyjną nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z przepisów i wobec urzędów celno-skarbowych),
  • przedstawicielstwo pośrednie – przedstawiciel działa w swoim imieniu (jest więc traktowany jako zgłaszający towar do odprawy) i na twoją rzecz (jesteś tylko korzystającym z odprawy).

Podział na te dwa rodzaje przedstawicielstw stosuje się głównie w postępowaniach związanych z odprawami celnymi. W innych postępowaniach celnych przedstawicielstwo ma zazwyczaj charakter bezpośredni.

Oczywiście poza upoważnieniem możesz spisać umowę z przedstawicielem celnym na świadczenie przez niego usług. W umowie możesz dokładnie określić zadania obu stron oraz odpowiedzialność cywilną przedstawiciela względem ciebie lub twojej firmy.

Kiedy złożyć pełnomocnictwo w urzędzie

Podczas kontaktu ze służbami celnymi przedstawiciel celny zgłasza jedynie fakt wykonywania czynności na twoją rzecz jako osoby reprezentowanej. Nie musi natomiast załączać do akt sprawy oryginału lub odpisu upoważnienia. Takie upoważnienie twój przedstawiciel musi dostarczyć tylko wtedy, gdy zażąda tego urzędnik.

Jeśli ustanowiłeś przedstawiciela, który regularnie wykonuje na twoją rzecz czynności i formalności celne (chodzi o odprawy celne dokonywane przez agencję celną), to może on posługiwać się jednym upoważnieniem. Nie musi mieć upoważnienia do każdej odprawy celnej.

Opłata skarbowa

Opłatę skarbową trzeba zapłacić tylko wtedy, gdy upoważnienie jest składane w urzędzie. Pamiętaj, że składa się je wyłącznie w przypadku, gdy wcześniej zażąda tego urząd. Opłata wynosi 17 zł od każdego pełnomocnictwa.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?