Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Aplikacja i egzamin adwokacki

APLIKACJA ADWOKACKA

Nabór na aplikację adwokacką przeprowadza się w drodze egzaminu wstępnego. Aplikantem adwokackim może być osoba, która:

 • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata
 • korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce
 • uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego

Egzamin wstępny przeprowadzają komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości. Właściwość komisji kwalifikacyjnej obejmuje obszar właściwości jednej lub kilku okręgowych rad adwokackich.

Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej do 30 czerwca każdego roku, ogłoszenie o egzaminie wstępnym, w którym podaje:

 • termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką
 • właściwość miejscową każdej z komisji kwalifikacyjnych i adres jej siedziby
 • termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego
 • wysokość opłaty za egzamin wstępny

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, powinno zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny
 • 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Kandydat zobowiązany jest uiścić opłatę za egzamin wstępny, która stanowi dochód budżetu państwa. Opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką jest równa 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, oraz z karty odpowiedzi. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi stanowiącej integralną część testu. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 100 punktów.

Po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego komisja kwalifikacyjna ustala wynik kandydata w drodze uchwały i doręcza odpis uchwały kandydatowi i Ministrowi Sprawiedliwości. Aplikacja adwokacka rozpoczyna się dnia 1 stycznia każdego roku i trwa 3 lata. Celem aplikacji adwokackiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu adwokata, w szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii oraz przyswojenie zasad wykonywania zawodu.

Aplikacja adwokacka jest odpłatna. Szkolenie aplikantów adwokackich pokrywane jest z opłat wnoszonych przez aplikantów do właściwej okręgowej rady adwokackiej. Opłata roczna za aplikację adwokacką jest równa 3,5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Okręgowa rada adwokacka może zwolnić aplikanta adwokackiego od ponoszenia opłaty w całości lub w części, a także odroczyć jej płatność lub rozłożyć ją na raty. W wypadku podjęcia uchwały o zwolnieniu aplikanta adwokackiego od ponoszenia opłaty w całości lub w części koszty szkolenia tego aplikanta pokrywane są proporcjonalnie do wysokości zwolnienia ze środków własnych właściwej okręgowej rady adwokackiej.

Aplikantowi, który odbył aplikację adwokacką, właściwa okręgowa rada adwokacka wydaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia aplikacji adwokackiej, zaświadczenie o jej odbyciu.

EGZAMIN ADWOKACKI

Do egzaminu adwokackiego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację adwokacką i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu, oraz osoba, która ma do tego prawo bez obowiązku odbywania aplikacji.

Egzamin adwokacki przeprowadzają komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego, w składzie 8 członków, powołane na obszarze właściwości jednej lub kilku okręgowych rad adwokackich. 

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu adwokackiego, ogłoszenie o egzaminie adwokackim, w którym podaje w szczególności:

 • termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego
 • właściwość miejscową każdej z komisji egzaminacyjnych i adres jej siedziby
 • termin przeprowadzenia każdej części egzaminu adwokackiego
 • wysokość opłaty za egzamin adwokacki

Osoby, które odbyły aplikację adwokacką, składają wniosek najpóźniej w terminie 21 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu adwokackiego. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji składają wniosek najpóźniej w terminie 45 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu adwokackiego.

Kandydat uiszcza opłatę za egzamin adwokacki, która stanowi dochód budżetu państwa. Opłata za udział w egzaminie adwokackim jest równa 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Egzamin adwokacki polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przystępującej do egzaminu adwokackiego, do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu adwokata. Egzamin adwokacki składa się z pięciu części pisemnych.

Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu adwokackiego otrzymał ocenę pozytywną.

Z przebiegu egzaminu adwokackiego sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej uczestniczący w egzaminie adwokackim. Komisja egzaminacyjna podejmuje uchwałę o wyniku egzaminu adwokackiego większością głosów w obecności wszystkich członków komisji egzaminacyjnej. Komisja egzaminacyjna doręcza zdającemu uchwałę o wyniku egzaminu adwokackiego, a jej odpis przesyła Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, właściwej okręgowej radzie adwokackiej oraz dołącza do akt osobowych zdającego. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego, zdający może przystępować do kolejnych egzaminów adwokackich, z tym że egzamin ten zdaje w całości.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?