Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Postępowanie w przypadku możliwości transgranicznego oddziaływania instalacji na środowisko

1. W razie możliwości wystąpienia znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w przypadku nowej lub istotnie zmienianej instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, przeprowadza się postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy działu VI ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w którym ustala zakres dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tego postępowania oraz obowiązek sporządzenia tej dokumentacji przez wnioskodawcę, w języku państwa, na którego terytorium może oddziaływać instalacja. Przez dokumentację rozumie się część wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, która umożliwi państwu, na którego terytorium może oddziaływać instalacja wymagająca uzyskania takiego pozwolenia, ocenę możliwego znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Postanowienie wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Na przedmiotowe postanowienie przysługuje zażalenie.

2. Organ właściwy niezwłocznie informuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej instalacji. Z kolei Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska niezwłocznie powiadamia o tym państwo, na którego terytorium instalacja ta może oddziaływać, informując o decyzji, która ma być dla tej instalacji wydana, i o organie właściwym do jej wydania. W powiadomieniu tym proponuje się termin na udzielenie odpowiedzi w kwestii, czy państwo to jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Jeżeli jest ono zainteresowane, to Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w porozumieniu z organem prowadzącym postępowanie w sprawie pozwolenia zintegrowanego, uzgadnia z tym państwem terminy etapów postępowania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia możliwości udziału w postępowaniu właściwych organów oraz społeczeństwa tego państwa, oraz przekazuje temu państwu wniosek. Organ administracji prowadzący postępowanie w sprawie pozwolenia zintegrowanego prowadzi, za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, konsultacje z państwem, na którego terytorium może oddziaływać instalacja. Konsultacje dotyczą środków eliminowania lub ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może przejąć prowadzenie konsultacji, jeżeli uzna to za celowe ze względu na wagę lub zawiłość sprawy. Uwagi i wnioski złożone przez państwo uczestniczące w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko rozpatruje się i uwzględnia przy wydawaniu pozwolenia zintegrowanego.

3. Właściwy organ przekazuje państwu, na którego terytorium instalacja może oddziaływać, decyzję udzielającą nowe pozwolenie zintegrowane wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności:

  • wyniki konsultacji przeprowadzonych przed podjęciem decyzji oraz wyjaśnienie sposobu ich uwzględnienia w decyzji
  • wykaz dokumentów referencyjnych BAT istotnych dla danej instalacji lub działalności
  • sposób określenia warunków pozwolenia, w tym dopuszczalnych wielkości emisji, w odniesieniu do najlepszych dostępnych technik oraz wielkości emisji określonych w konkluzjach BAT

Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?