Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak otworzyć zakład montażu i obsługi urządzeń chłodniczych

Aby instalować, naprawiać, konserwować i serwisować urządzenia klimatyzacyjne oraz agregaty chłodnicze musisz posiadać profesjonalne i specjalistyczne przygotowanie. Jest ono potrzebne, by wiedzieć, jak postępować w pracy z urządzeniami klimatyzacyjnymi, ograniczać emisję do atmosfery szkodliwych gazów, które wywołują tzw. efekt cieplarniany, a - co za tym idzie - chronić środowisko. Szkodliwymi gazami są:

 • substancje zubożające warstwę ozonową (tzw. szwo) i
 • fluorowane gazy cieplarniane, potocznie nazywane F-gazami (wodorofluorowęglowodory, perfluorowęglowodory, heksafluorek siarki i inne gazy cieplarniane zawierające fluor)

Jeśli chcesz zajmować się montażem urządzeń chłodniczych, to musisz:

 • posiadać odpowiednie certyfikaty lub
 • odbyć szkolenie

Taki obowiązek dotyczy wszystkich osób, które instalują, naprawiają i serwisują:

 • stacjonarne urządzenia chłodnicze (chłodziarki i zamrażarki używane w gospodarstwach domowych, biurach, supermarketach, sklepach detalicznych, fabrykach, zakładach przetwórczych, chłodniach, restauracjach, barach, szpitalach i szkołach)
 • mobline agregaty chłodnicze w chłodniach samochodów ciężarowych i ich przyczepach
 • klimatyzacje w pojazdach silnikowych (samochody, autobusy, ciągniki)
 • urządzenia klimatyzacyjne wykorzystywane w mieszkaniach, biurach, centrach handlowych, zakładach produkcyjnych

Głównym obowiązkiem tych osób jest nie tylko używanie bezpiecznych dla ozonu czynników chłodzących (np. gazy typu F), ale także zapewnienie szczelności używanych lub serwisowanych instalacji.  

Co zrobić, aby otworzyć zakład montażu i obsługi urządzeń chłodniczych

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie instalacji, naprawy, konserwacji i serwisowania urządzeń chłodniczych oraz klimatyzacyjnych, to poza rejestracją firmy musisz również posiadać certyfikat dla przedsiębiorcy.
Możesz uzyskać certyfikat, jeśli:

 • opracowałeś i stosujesz w miejscu wykonywania działalności procedury jej prowadzenia
 • posiadasz wdrożony system dokumentowania czynności wykonywanych przez personel
 • dysponujesz technicznym zapleczem spełniającym minimalne wymagania (m.in. masz: zestaw do lutowania, przyrząd do wykrywania nieszczelności, przyrząd do pomiaru temperatury, wielkości elektrycznych, butlę ciśnieniową, pompę próżniową, zestaw giętarek do rur miedzianych, manometry)
 • ani ty ani osoby z zarządu nie jesteście skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku

Warunki te kontroluje jednostka certyfikująca (UDT) przed wydaniem certyfikatu.
Certyfikat instalatora klimatyzacji musi posiadać też każdy z pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z montażem, konserwacją i serwisowaniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Aby uzyskać taki certyfikat, trzeba zdać egzamin. Jeśli pracownicy już mają taki certyfikat i będziesz ich dodatkowo zatrudniać przy naprawie lub likwidacji wspomnianych urządzeń mogą oni uzyskać rozszerzenie certyfikatu.

Obowiązek posiadania certyfikatu instalatora klimatyzacji dotyczy także osób, które serwisują, konserwują i montują agregaty chłodnicze w samochodach ciężarowych lub ich przyczepach.

Osoby, które wykonują podobne czynności w zakresie urządzeń używanych w klimatyzacji pojazdów silnikowych (samochody, autobusy, ciągniki) powinny odbyć szkolenie i uzyskać uprawnienia serwisanta klimatyzacji samochodowej potwierdzające ukończenie takiego szkolenia.

Jeśli natomiast chcesz przeprowadzać kontrole systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku, to musisz uzyskać wpis do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. O taki wpis możesz się starać, gdy posiadasz:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub
 • kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zakład montażu urządzeń chłodniczych możesz prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską.
Zakład może być zarejestrowany jako:

Podstawowy numer PKD

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn. Podklasa ta obejmuje m.in.:

 • naprawę i konserwację przemysłowych urządzeń chłodniczych i sprzętu do oczyszczenia powietrza.

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. Podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach:

 • instalacji systemów grzewczych (elektrycznych, gazowych i olejowych)
 • instalacji pieców, wieży chłodniczej
 • instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?