Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pytania i odpowiedzi

Podstawowe pojęcia


Kim jest Zarządzający Obszarem?
Czym się różni Zarządzający Obszarem od Specjalnej Strefy Ekonomicznej?
Decyzja o wsparciu
Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu
Zwolnienie podatkowe, ulga podatkowa
Jak określić wielkość przedsiębiorstwa?
Gdzie znajdę listę 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze?

Zmiana decyzji o wsparciu


Czy można zmienić decyzję o wsparciu?
Jak zmienić decyzję o wsparciu?

Specjalne Strefy Ekonomicznie


Czy mogę otrzymać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej?
Gdzie znajdę raporty z realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

Kim jest Zarządzający Obszarem?

Decyzje o wsparciu nowej inwestycji wydają Zarządzający Obszarami. Zarządzającymi Obszarami jest 14 spółek, które w imieniu Ministra Rozwoju rozpatrują wnioski i wydają decyzje o wsparciu nowych inwestycji. Firmy te w większość mają w nazwie słowa „Specjalna Strefa Ekonomiczna”, w skrócie „SSE”.

Terytorium Polski zostało podzielone pomiędzy Zarządzających Obszarami według powiatów, na podstawie Rozporządzenia w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym. Aby dowiedzieć się z kim się skontaktować, wybierz na mapie powiat, w którym planujesz zrealizować swoją inwestycję.

Lista zarządzających obszarami dostępna jest w zakładce: Gdzie uzyskać pomoc 

Czym się różni Zarządzający Obszarem od Specjalnej Strefy Ekonomicznej? 

Zarządzający Obszarem jest jednocześnie spółką zarządzającą terenami Specjalnych Stref Ekonomicznych, czyli są to te same spółki. Różnice wynikają z przyjętej terminologii. W przypadku Polskiej Strefy Inwestycji, Zarządzający są właściwi do wydania decyzji o wsparciu nowych inwestycji na dużo większym obszarze, nie tylko w granicach Specjalnych Stref Ekonomicznych, które obejmują ok. 0,1% powierzchni Polski.

Decyzja o wsparciu

Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną umożliwiającą przedsiębiorcy skorzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego CIT lub PIT do maksymalnej wysokości określonej w tej decyzji. Decyzje o wsparciu wydawane są przez Zarządzających Obszarami na podstawie złożonych przez przedsiębiorców wniosków o wydanie decyzji o wsparciu. 

Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu

Wniosek należy wypełnić, aby uzyskać zwolnienie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Wzór wraz z opisem tego, jak złożyć wniosek o wydanie decyzji o wsparciu jest dostępny na stronie. Jeśli masz jakieś wątpliwości co do tego, w jaki sposób wypełnić wniosek o ulgę podatkową albo potrzebujesz pomocy w jego wypełnieniu, możesz zgłosić się do odpowiedniego Zarządzającego Obszarem, który bezpłatnie odpowie na Twoje pytania i wyjaśni wątpliwości.

Aktualny wzór wniosku - Załącznik nr 2

Zwolnienie podatkowe, ulga podatkowa

Na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji możesz wnioskować o zwolnienie od podatku dochodowego CIT lub PIT od realizacji nowej inwestycji. Wolne od podatku będą dochody uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu. Zwolnienie podatkowe jest przyznawane w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, a jego maksymalne wysokości wynikają z maksymalnych intensywności pomocy regionalnej wskazanych dla poszczególnych jednostek województw i regionów Polski.

Jak określić wielkość przedsiębiorstwa?

Wielkość przedsiębiorstwa zależy od liczby zatrudnionych pracowników oraz rocznego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego. Rozmiar firmy możesz sprawdzić wypełniając krótką ankietę lub określić na podstawie tabeli.

Wielkość firmy Liczba pracowników (RJR)   Roczny obrót (€)   Całkowity bilans roczny(€)
Mikro do 10 i do 2 mln lub do 2 mln
Małe do 50 do 10 mln do 10 mln
Średnie do 250 do 50 mln do 43 mln
Duże powyżej 250 powyżej 50 mln

powyżej 43 mln

Liczba pracowników to liczba rocznych jednostek roboczych (RJR), czyli osoby zatrudnione na pełnym etacie w ciągu całego roku oraz praca osób, które nie przepracowały całego roku albo pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pracowników sezonowych w przeliczeniu na część ułamkową rocznych jednostek roboczych.

Pamiętaj, że status przedsiębiorstwa określa się na postawie stanu, jaki miało na początku roku. Jeśli w danym roku przekroczysz próg zatrudnienia albo progi finansowe, wielkość twojego przedsiębiorstwa jeszcze się nie zmieni, chyba że zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat.

Dodatkowo, jeśli jesteś przedsiębiorcą powiązanym (np. kapitałowo, czy poprzez osoby wspólników/udziałowców) z innymi przedsiębiorcami, w obliczeniach powinieneś brać pod uwagę też dane tych przedsiębiorców.

Gdzie znajdę listę 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-godpodarcze?

Lista 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze jest dostępna do pobrania poniżej. Pamiętaj, że w przypadku Polskiej Strefy Inwestycji, niższe kryteria ilościowe dostępne są też w gminach graniczaćych z tymi miastami, które również są wymienione w pliku.

Lista 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarczeLISTA 139 MIAST ŚREDNICH TRACĄCYCH FUNKCJE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

Czy można zmienić decyzję o wsparciu?

Tak, pod warunkiem, że zmiana nie dotyczy zwiększenia maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych. Możesz wnioskować o zmianę np. terminów zakończenia inwestycji, poniesienia wydatków kwalifikowanych, czy utworzenia nowych miejsc pracy. 

Jak zmienić decyzję o wsparciu?

Aby zmienić decyzję musisz przesłać wniosek o zmianę decyzji o wsparciu do Ministra Rozwoju.  Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie, dlaczego chcesz wprowadzić opisane zmiany. Nie ma określonego wzoru wniosku, możesz złożyć go w dowolnej formie. Możesz też poprosić Zarządzającego Obszarem o pomoc w złożeniu wniosku o zmianę decyzji.

Czy Specjalne Strefy Ekonomiczne jeszcze funkcjonują?

Na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji cała Polska stała się jedną Strefą Ekonomiczną, jednak dotychczasowe Specjalne Strefy Ekonomiczne formalnie będą nadal istniały do końca 2026 r. Przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, będą mogli korzystać z przysługujących im przywilejów do końca 2026 r. 

Czy mogę otrzymać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej?

Zezwolenia na działalność w SSE nie są już wydawane, bo zastąpiły je decyzje wsparciu wydawane na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Warunki i korzyści ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji są podobne do dotychczasowych warunków w specjalnych strefach ekonomicznych, dlatego zachęcamy do skorzystania z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. 

Gdzie znajdę raporty z realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

Raporty są dostępne do pobrania poniżej. Pozostałe znajdziesz na stronach Sejmu RP.