Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż czynny żal - dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych

Zapomniałeś o złożeniu deklaracji lub zapłaceniu podatku w terminie i obawiasz się konsekwencji karnoskarbowych? Skorzystaj z instytucji czynnego żalu i zawiadom naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego. Jeśli uregulujesz wszystkie swoje zobowiązania możesz uniknąć kary. Sprawdź, kiedy i jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W niektórych sytuacjach naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego może odstąpić od ukarania sprawcy, który nie dopełnił ciążących na nim obowiązków. Aby to było możliwe, sprawca jednak musi:

 • złożyć czynny żal, czyli zawiadomić o popełnieniu czynu zabronionego, w którym dobrowolnie poinformuje naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, o tym jakich obowiązków nie dopełnił
 • dopełnić obowiązków, w tym uiścić w całości zobowiązanie, którego nie uregulował.

Kiedy można skorzystać z czynnego żalu

Sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego może złożyć czynny żal, w szczególności jeśli:

 • nie złożył zeznania podatkowego w terminie
 • nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe
 • nierzetelnie wystawiał faktury
 • nie zapłacił lub zapłacił nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT
 • bezprawnie stosował obniżone stawki VAT
 • bezprawnie stosował zwolnienie VAT
 • zataił przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej
 • wyłudził zwrot należności celnej
 • wyłudził pozwolenie celne. 

Czynny żal będzie skuteczny, tylko wtedy gdy podatnik:

 • przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje ten fakt 
 • przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia (na przykład przeszukania, czynności sprawdzające czy kontrole).

Uwaga! Wyjątkowo czynny żal możesz złożyć po rozpoczęciu czynności przez organ ścigania, jeśli nie dostarczyły one podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie czynu zabronionego.

Kiedy nie można skorzystać z czynnego żalu

 • gdy zostałeś już wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
 • jesteś w trakcie postępowania kontrolnego,
 • zorganizowałeś grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa  skarbowego,
 • nakłaniałeś inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Pamiętaj! Złożenie czynnego żalu nie zwalnia z obowiązku dopełnienia obowiązków wobec naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego.. Warunkiem uznania czynnego żalu za skuteczny jest złożenie stosownych deklaracji podatkowych i uiszczenie w całości należności publicznoprawnej (wraz z odsetkami) uszczuplonej popełnionym czynem zabronionym. Musisz to zrobić najpóźniej w terminie wyznaczonym przez organ postępowania przygotowawczego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Czynny żal złóż w dowolnym momencie.

Uwaga! Czynny żal nie odniesie skutku, jeśli zostanie złożony w czasie, gdy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, a także po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, na przykład przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia czynu zabronionego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania.

Gdzie załatwisz sprawę

Czynny żal składasz do organu, w którym się rozliczasz.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zameldowania lub zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż pismo, w którym poinformujesz o naruszeniu obowiązków podatkowych lub obowiązków celnych

Czynny żal złóż do naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. Jeśli pomylisz się w wyborze urzędu, do którego powinieneś złożyć informację o popełnionym czynie zabronionym, twoje pismo zostanie przesłane do właściwego organu.

Czynny żal możesz złożyć na piśmie, przedstawić ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej, wysyłając pismo ogólne na skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego. Pismo złożone przez Internet musi być podpisane podpisem kwalifikowanym, Profilem Zaufanym lub podpisem osobistym

Czynny żal podpisz i złóż osobiście. Załatwienie sprawy przez pełnomocnika, który podpisze się na piśmie kierowanym do urzędu skarbowego, może zostać uznane za zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia karnoskarbowego, a nie dobrowolne przyznanie się do winy sprawcy tego czynu.

Czynny żal nie ma swojego urzędowego wzoru ani formularza. Pismo należy sporządzić samodzielnie i powinno zawierać następujące elementy:

 • twoje dane
 • adresata, którym jest naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego
 • opis popełnionego czynu i jego okoliczności
 • wskazanie osób, które miały związek z popełnionym czynem zabronionym
 • informację o tym, czy sprawca naprawił swój czyn, a jeżeli tego nie zrobiłeś - to w jaki sposób i w jakim terminie zobowiązuje się do jego naprawienia.

Jeśli uregulowałeś wszystkie obowiązki, co do których składasz czynny żal, dołącz potwierdzenie ich realizacji.

Dokumenty

Do pisma dołącz: 

 • potwierdzenie zapłaty wymaganej należności publicznoprawnej - jeśli czynny żal dotyczy niezapłacenia tej należności w terminie
 • deklaracje i zeznanie podatkowe niezłożone w przypisanym do tego terminie - jeśli czynny żal dotyczy niezłożenia deklaracji lub zeznania w terminie.

Termin

Czynny żal złóż w dowolnym momencie.

Uwaga! Czynny żal nie odniesie skutku, jeśli zostanie złożony w czasie, gdy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, a także po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, na przykład przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia czynu zabronionego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania.

2. Naczelnik urzędu skarbowego lub celno-skarbowego rozpatrzy twój czynny żal

O tym czy naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego pozytywnie rozpatrzył twoje pismo o dobrowolnym przyznaniu się do winy dowiesz się poprzez czynności jakie organ ścigania podejmie. 

Decyzje, które może podjąć organ ścigania:

 • uznanie czynnego żalu za skuteczny - naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego nie będzie cię o tym informował w osobnym piśmie. W takim przypadku naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego odstąpi od nałożenia kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych lub obowiązków celnych. W pewnych sytuacjach organ może wskazać ci nowe terminy, w których będziesz zobowiązany zrealizować obowiązki których nie dopełniłeś,
 • uznanie czynnego żalu za nieskuteczny - jeżeli zaszły okoliczności wskazane w ustawie. W takim wypadku prowadzone jest postępowanie w sprawie o wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe, na zasadach określonych w Kodeksie karnym skarbowym.

Dokumenty

Termin

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Ustawa nie przewiduje terminów procesowych właściwych dla rozpatrzenia zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego.

Jak możesz się odwołać

W przypadku uznania przez naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, że czynny żal jest nieskuteczny, prowadzone jest postępowanie na zasadach ogólnych.

Warto wiedzieć

Nie musisz składać czynnego żalu, jeśli dokonałeś lub dokonałaś korekty deklaracji. Na przykład, w twojej deklaracji złożonej w terminie był błąd i z tego powodu składasz korektę nie musisz składać czynnego żalu. Jeśli jednak w ogóle nie złożyłeś lub nie złożyłaś deklaracji w określonym przepisami terminie, to żeby uniknąć kary, musisz złożyć czynny żal zanim organ ścigania wezwie cię do wyjaśnień.

Przeczytaj:

Czy ta strona była przydatna?