Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – poradnik

Zanim rozpoczniesz

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych każda osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą ma możliwość przekształcenia formy prawnej w spółkę kapitałową z zachowaniem dotychczasowych praw i obowiązków majątkowych.
Zatem przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może każdy, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności, sposób opodatkowania, rodzaj prowadzonej ewidencji, ani też rodzaj branży, w jakiej prowadzona jest działalność.

Przed podjęciem decyzji o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. należy wziąć pod uwagę, iż:
- koszty działalności pod postacią spółki kapitałowej są z reguły wyższe niż w przypadku działalności indywidualnej, chociażby ze względu na konieczność prowadzenia pełnej księgowości i wyższe standardy prawne;
- spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i może dochodzić do ekonomicznego podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym (raz - na etapie opodatkowania zysków spółki kapitałowej i drugi raz na poziomie wypłaty dywidendy udziałowcom spółki kapitałowej);
- w wielu przypadkach „nieskomplikowanego” biznesu, np. prowadzenia sklepu lub punktu usługowego, przekształcenie działalności w spółkę kapitałową, jeżeli nie jest podyktowane względami rozwojowymi, zazwyczaj nie ma większego sensu.

Potencjalne korzyści wynikające z przekształcenia to:
- zmiana zasad odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskutek przekształcenia, odpowiedzialność osobista przedsiębiorcy całym jego majątkiem zostaje zastąpiona przez odpowiedzialność spółki, względnie subsydiarną odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o. Przedsiębiorca, który po przekształceniu staje się wspólnikiem spółki przekształconej, co do zasady, nie będzie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę. Jednak za zobowiązania powstałe przed przekształceniem przedsiębiorca odpowiada solidarnie ze spółką przez okres 3 lat, począwszy od dnia przekształcenia;
- stworzenie możliwości pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój działalności w drodze przyjęcia nowych wspólników i podwyższenia kapitału spółki;
- istnieje „lepsze postrzeganie” spółki kapitałowej niż działalności prowadzonej indywidualnie przez rynek i instytucje finansowe;
- możliwość kolejnego przekształcenia spółki kapitałowej, np. w spółkę komandytową w celu optymalizacji podatkowej przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności majątkowej wspólnika, gdy komplementariuszem będzie spółka z o.o.;
- możliwość łatwiejszego kontynuowania przez spadkobierców działalności po śmierci udziałowca spółki, niż w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą. W przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą spadkobiercy mają zazwyczaj problemy z przejęciem działalności, szczególnie w przypadku gdy właściciel przedsiębiorstwa posiadał kredyty, koncesje lub zezwolenia, które wygasają z chwilą jego śmierci, podobnie jak umowy o pracę, co może w praktyce uniemożliwić dalszą działalność przedsiębiorstwa osoby zmarłej. W przypadku spółki kapitałowej jest ona posiadaczem koncesji i zezwoleń, a więc może kontynuować działalność również po śmierci udziałowca.

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Podjęcie decyzji o sposobie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
 • label_outline Rejestracja nowej spółki z o.o.
  • label_outline Wybór formy spółki i jej rejestracja
  • label_outline Sprawy podatkowe oraz księgowość
  • label_outline Zatrudnianie pracowników
  • label_outline Zgłaszanie zatrudnianych pracowników do ubezpieczeń społecznych
  • label_outline Zatrudnianie młodocianych
  • label_outline Zatrudnianie pracowników tymczasowych
  • label_outline Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • label_outline Obowiązki wobec PFRON
  • label_outline Regulaminy
  • label_outline Inne obowiązki
  • label_outline Wybór formy spółki i jej rejestracja
  • label_outline Sprawy podatkowe oraz księgowość
  • label_outline Zatrudnianie pracowników
  • label_outline Zgłaszanie zatrudnianych pracowników do ubezpieczeń społecznych
  • label_outline Zatrudnianie młodocianych
  • label_outline Zatrudnianie pracowników tymczasowych
  • label_outline Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • label_outline Obowiązki wobec PFRON
  • label_outline Regulaminy
  • label_outline Inne obowiązki
 • label_outline Wniesienie aportu/sprzedaż przedsiębiorstwa
 • label_outline Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej
  • label_outline Postępowanie likwidacyjne
  • label_outline Wykreślenie spółki/oddziału z KRS
  • label_outline Przekazanie dokumentów w celu ich dalszego przechowywania
  • label_outline Zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej
  • label_outline Wykreślenie z rejestru podatników podatku VAT
  • label_outline Zwolnienie zatrudnionych pracowników oraz wyrejestrowanie płatnika składek z ZUS
  • label_outline Zamknięcie kasy fiskalnej
  • label_outline Wyrejestrowanie odbiornika radiowo-telewizyjnego
  • label_outline Likwidacja firmowego konta bankowego
  • label_outline Pozostałe obowiązki
 • label_outline Założenie nowej spółki z o.o.
  • label_outline Wybór formy spółki i jej rejestracja
  • label_outline Sprawy podatkowe oraz księgowość
  • label_outline Zatrudnianie pracowników
  • label_outline Zgłaszanie zatrudnianych pracowników do ubezpieczeń społecznych
  • label_outline Zatrudnianie młodocianych
  • label_outline Zatrudnianie pracowników tymczasowych
  • label_outline Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • label_outline Obowiązki wobec PFRON
  • label_outline Regulaminy
  • label_outline Inne obowiązki
  • label_outline Wybór formy spółki i jej rejestracja
  • label_outline Sprawy podatkowe oraz księgowość
  • label_outline Zatrudnianie pracowników
  • label_outline Zgłaszanie zatrudnianych pracowników do ubezpieczeń społecznych
  • label_outline Zatrudnianie młodocianych
  • label_outline Zatrudnianie pracowników tymczasowych
  • label_outline Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • label_outline Obowiązki wobec PFRON
  • label_outline Regulaminy
  • label_outline Inne obowiązki
 • label_outline Wykreślenie z rejestru podatników podatku VAT
 • label_outline Rejestracja dla celów podatku VAT
 • label_outline Zmiana danych w ZUS
 • label_outline Otwarcie ksiąg rachunkowych
 • label_outline Rejestracja kasy fiskalnej
 • label_outline Inne obowiązki