Przekształcenie spółki cywilnej osób fizycznych w spółkę z o.o. – poradnik

Zanim rozpoczniesz

Wraz z rozwojem prowadzonego przedsiębiorstwa, wzrostem ilości zawieranych kontraktów, obrotów i ryzyka prowadzonej działalności, konstrukcja spółki cywilnej staje się niejednokrotnie niewystarczająca. Przede wszystkim spółka cywilna nie posiada swojej własnej podmiotowości prawnej co oznacza, że stroną we wszystkich zawieranych umowach nie jest spółka lecz jej wspólnicy. Konsekwencją tego jest ich odpowiedzialność całym posiadanym majątkiem za zobowiązania spółki, oraz ryzyko rozwiązania spółki dwuosobowej w przypadku śmierci jednego ze wspólników.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością natomiast jest samodzielnym podmiotem obrotu gospodarczego, niezależnie od statusu swoich wspólników. W praktyce oznacza to, że wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania, a odpowiedzialność tą ponosi sama spółka lub w dalszej kolejności członkowie jej zarządu. Zaletą prowadzenia działalności w tej formie jest duża elastyczność dysponowania spółką (jej udziałami) oraz prowadzenia jej spraw, a w szczególności oddzielenie majątku spółki od majątku jej udziałowców. Wadą jest natomiast tzw. podwójne opodatkowanie, które ma miejsce wówczas, gdy zysk spółki jest wypłacany udziałowcom będącymi osobami fizycznymi w formie dywidendy.


Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, spółka cywilna może zostać przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna z zachowaniem dotychczasowych praw i obowiązków majątkowych.
Zatem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można dokonać bez względu na rozmiar prowadzonej działalności, sposób opodatkowania, rodzaj prowadzonej ewidencji, ani też rodzaj branży, w jakiej prowadzona jest działalność.

Potencjalne wady przekształcenia to:

 • koszty działalności pod postacią spółki kapitałowej są z reguły wyższe niż w przypadku działalności spółki cywilnej, chociażby ze względu na konieczność prowadzenia pełnej księgowości i wyższe standardy prawne;
 • spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i może dochodzić do ekonomicznego podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym (raz - na etapie opodatkowania zysków spółki kapitałowej i drugi raz na poziomie wypłaty dywidendy udziałowcom spółki kapitałowej);
 • w wielu przypadkach „nieskomplikowanego” biznesu, np. prowadzenia sklepu lub punktu usługowego, przekształcenie działalności w spółkę kapitałową, jeżeli nie jest podyktowane względami rozwojowymi, zazwyczaj nie ma większego sensu.

Potencjalne zalety przekształcenia to:
 • zmiana zasad odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskutek przekształcenia, nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym majątkiem prywatnym wspólników zostaje zastąpiona przez odpowiedzialność spółki, względnie subsydiarną odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o. Jednak za wszelkie zobowiązania spółki cywilnej, powstałe przed dniem jej przekształcenia, wspólnicy nowo powstałej spółki z o.o. odpowiadają solidarnie ze spółką przez okres 3 lat, począwszy od dnia przekształcenia;
 • stworzenie możliwości pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój działalności w drodze przyjęcia nowych wspólników i podwyższenia kapitału spółki;
 • istnieje „lepsze postrzeganie” spółki kapitałowej niż działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej przez rynek i instytucje finansowe (m.in. z uwagi na to, że informacje i dokumenty spółki w postaci np. sprawozdań finansowych są jawnie dostępne w rejestrze oraz aktach rejestrowych spółki);
 • możliwość kolejnego przekształcenia spółki kapitałowej, np. w spółkę komandytową w celu optymalizacji podatkowej przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności majątkowej wspólnika, gdy komplementariuszem będzie spółka z o.o.;
 • możliwość łatwiejszego kontynuowania przez spadkobierców działalności po śmierci udziałowca spółki niż w przypadku śmierci wspólnika dwuosobowej spółki cywilnej, która powoduje całkowite rozwiązanie spółki. W przypadku spółki kapitałowej, to spółka jest posiadaczem koncesji i zezwoleń, a więc może kontynuować działalność również po śmierci udziałowca;
 • brak obowiązku opłacania składek do ZUS, gdyż wspólnicy z tytułu uczestnictwa w spółce z o.o. nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Podjęcie decyzji o sposobie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.
 • label_outline Rejestracja nowej spółki z o.o.
  • label_outline Wybór formy spółki i jej rejestracja
  • label_outline Sprawy podatkowe oraz księgowość
  • label_outline Zatrudnianie pracowników
  • label_outline Zgłaszanie zatrudnianych pracowników do ubezpieczeń społecznych
  • label_outline Zatrudnianie młodocianych
  • label_outline Zatrudnianie pracowników tymczasowych
  • label_outline Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • label_outline Obowiązki wobec PFRON
  • label_outline Regulaminy
  • label_outline Inne obowiązki
  • label_outline Wybór formy spółki i jej rejestracja
  • label_outline Sprawy podatkowe oraz księgowość
  • label_outline Zatrudnianie pracowników
  • label_outline Zgłaszanie zatrudnianych pracowników do ubezpieczeń społecznych
  • label_outline Zatrudnianie młodocianych
  • label_outline Zatrudnianie pracowników tymczasowych
  • label_outline Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • label_outline Obowiązki wobec PFRON
  • label_outline Regulaminy
  • label_outline Inne obowiązki
 • label_outline Wniesienie aportu/sprzedaż przedsiębiorstwa
 • label_outline Likwidacja spółki cywilnej
  • label_outline Postępowanie likwidacyjne
  • label_outline Wykreślenie spółki/oddziału z KRS
  • label_outline Przekazanie dokumentów w celu ich dalszego przechowywania
  • label_outline Zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej
  • label_outline Wykreślenie z rejestru podatników podatku VAT
  • label_outline Zwolnienie zatrudnionych pracowników oraz wyrejestrowanie płatnika składek z ZUS
  • label_outline Zamknięcie kasy fiskalnej
  • label_outline Wyrejestrowanie odbiornika radiowo-telewizyjnego
  • label_outline Likwidacja firmowego konta bankowego
  • label_outline Pozostałe obowiązki
 • label_outline Założenie nowej spółki z o.o.
  • label_outline Wybór formy spółki i jej rejestracja
  • label_outline Sprawy podatkowe oraz księgowość
  • label_outline Zatrudnianie pracowników
  • label_outline Zgłaszanie zatrudnianych pracowników do ubezpieczeń społecznych
  • label_outline Zatrudnianie młodocianych
  • label_outline Zatrudnianie pracowników tymczasowych
  • label_outline Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • label_outline Obowiązki wobec PFRON
  • label_outline Regulaminy
  • label_outline Inne obowiązki
  • label_outline Wybór formy spółki i jej rejestracja
  • label_outline Sprawy podatkowe oraz księgowość
  • label_outline Zatrudnianie pracowników
  • label_outline Zgłaszanie zatrudnianych pracowników do ubezpieczeń społecznych
  • label_outline Zatrudnianie młodocianych
  • label_outline Zatrudnianie pracowników tymczasowych
  • label_outline Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • label_outline Obowiązki wobec PFRON
  • label_outline Regulaminy
  • label_outline Inne obowiązki
 • label_outline Wykreślenie z rejestru podatników podatku VAT
 • label_outline Aktualizacja danych płatnika podatku VAT/Rejestracja dla celów podatku VAT
 • label_outline Zmiana danych w ZUS
 • label_outline Otwarcie ksiąg rachunkowych
 • label_outline Użytkowanie kasy fiskalnej
 • label_outline Inne obowiązki